Общоевропейска кампания за изграждане на едно по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени

 

Спри промяната на климата, стани част от климат на промяна!

 

Ролята на климатичните промени като фактор, предизвикващ наблюдаваните в момента миграционни тенденции, както и бъдещите такива, наред с правния статут на хората, принудени да предприемат тези преселвания, е изключително сложна и обширна. Тя изисква задълбочен поглед и разбиране на причините, стоящи в основата на тези миграции, на уязвимостта на различните групи хора от неблагоприятните въздействия на климатичните изменения, както и на естеството на тези въздействия, включително предизвиканите от тях внезапни и по-бавно зараждащи се бедствия. В този смисъл настоящият проект разпознава като климатични бежанци не само хората, които се преселват заради екстремните екологични катастрофи, но и онези, които са принудени да го направят поради влошаване на условията на живот в тяхната околна среда. Ето защо сред основните задачи на настоящото начинание е да се разработи и представи основан на факти разказ за изменението на климата и породената от него миграция, като се подчертае взаимовръзката между възприетия в света модел на развитие, съвременната икономическа система и начина ни на живот. В допълнение то цели да допринесе за повишаване осведомеността на европейските граждани по темата, както и да ги въвлече във всеобщите усилия за справяне с първопричините за глобалното затопляне и с последствията от него в държавите от южните региони на света.

В проекта си сътрудничат 16 организации от 13 държави, които чрез различни дейности се стремят да увеличат знанията на младите хора от Европейския съюз по отношение на връзката между стила ни на живот и предизвиканите от човешката дейност промени в климата и влиянието, което те оказват върху жителите на южните страни; да ги насърчат към ежедневно поведение с мисъл за природата; да ги въвлекат в застъпнически действия за въвеждане на устойчив модел на човешка икономика и в подкрепа на политики, насочени към справяне с последствията от климатичните промени в глобален мащаб, вкл. принудителното разселване на засегнатото от тях население.

Проектът започна на 15 януари 2020 г. и е с продължителност 40 месеца, като се осъществява на територията на 13-те страни, в които работят изпълняващите го организации, а част от дейностите ще покрият и други 10 държави членки на Европейския съюз. Предвиждат се също така посещения за изследване и документиране на казуси в четири страни от южните региони  Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала. Общата стойност на проекта е 10 252 681 евро, от които 90% са предоставено финансиране по Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на Европейската комисия.

 

Основни дейности по проекта

1. Основано на проучвания описание на въздействието на климатичните промени като основен двигател за миграцията, подчертаващо взаимовръзката на проблема с настоящия модел на развитие, съвременната икономическа система и начин на живот.

 • Изследване на 4 казуса, свързани с предизвиканата от климатичните промени миграция в Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала.
 • Провеждане на сравнително проучване сред граждани на 23 държави на ЕС, на възраст 1635 г., относно техните познания за връзката между миграцията, промените в климата и съвременния икономически модел.
 • Изготвяне на доклад за човешката икономика: предложения за политики, насърчаващи социално и екологично справедливо производство и разпространение на стоки и услуги.
 • Обучения и работилници със заинтересовани страни и мултипликатори относно установените в проучванията факти и връзката между миграцията, изменението на климата и съвременния икономически модел.
 • Разпространение на установените данни.

2. Осведомяване на младите хора за тяхната роля и отговорност относно човешките дейности, предизвикващите изменения в климата, както и последиците от тях, свързани с принудителното разселване и нередовната миграция.

 • Обучения, подготовка и организиране на местни и национални дебати в училища и университети.
 • Провеждане на финален кръг на общоевропейско състезание по дебати в Брюксел със съпътстващо събитие в Европейския парламент.
 • Теренни пътувания в Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала, осъществени от финалисти в дебатите и млади влиятелни личности, включващи заснемане на кратък сериал за местните общности и как техният поминък се влияе от климатичните промени.
 • Осигуряване на финансова подкрепа за трети страни и включване на младежки организации с цел увеличаване въздействието на кампанията.

3. Целенасочена, стратегическа, въвличаща и новаторска общоевропейска осведомителна кампания за целия ЕС, и по-специално проведена в 23 от държавите членки, включително Южна и Източна Европа.

 • Съгласувани осведомителни дейности, насочени към млади хора между 16 и 35 г.
 • Общоевропейско турне с улични артистични прояви на главни площади в 10 европейски града, включващо изпълнителски изкуства и новаторски технологии за повишаване осведомеността относно климатичната миграция.
 • TEDх събития в Болоня, Брюксел, Никозия и Виена.
 • Предоставяне на финансиране за провеждане на кампанията в други 10 държави членки на ЕС за увеличаване на нейното въздействие.

4. Въвличане на младите хора в застъпнически действия, призоваващи към по-устойчив модел, включващ мерки за смекчаване на измененията в климата и начини за специфична защита на климатичните бежанци.

 • Младежки делегации на основни събития, като PreCOP, YouthCOP, COP26.
 • Застъпническа работа, насочена към страни в ситуация на председателство на Съвета на ЕС, Общото събрание на Европейската коалиция на градовете срещу расизма (ECCAR), ООН, местни власти, членове на Европейския парламент и политици.
 • Обиколки на говорители от Сенегал, Етиопия, Камбоджа и Гватемала в рамките на основни застъпнически събития.
 • Общоевропейска подписка на младежки посланици.

 

Общоевропейска кампания

Дългосрочната цел на осведомителната кампания #ClimateOfChange е да достигне до младите европейски граждани и да им предостави средства да се превърнат в главните действащи лица на едно общоевропейско движение. Движение на осведомени и осъзнати хора, готови да извършат промяна в поведението си в посока на устойчив и отговорен начин на живот. Движение, целящо да противостои на последиците от изменението на климата и да подкрепи политики, насочени към справяне с глобалното затопляне, признавайки последното за основен двигател на принудителното разселване.

Осведомителната кампания ще подчертае колко необходима е промяната в поведението, с оглед подобряване условията на живот на гражданите, и особено на младите, които искат едно по-добро бъдеще на европейско и световно ниво. Все пак зад всички действия, насочени към постигането на тази цел, стои идеята, че справянето с последствията от климатичните промени не би било постижимо само чрез промяна в индивидуалното поведение, а са необходими съвместни усилия от страна на дейни граждани, вземащите решения лица и осъществяваните политики.

 

Сътрудници в проекта

 

Присъединени организации

 • A.C.A.B.A.S, Италия
 • Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), Италия
 • Associazione Noi del Tosi, Италия
 • Austrian National Youth Council (ÖJV), Австрия
 • Cheikh Anta Diop University, Дакар, Сенегал
 • Fairtrade Polska, Полша
 • Mekelle University, Етиопия
 • Municipality of Milan, Италия
 • National Youth Network (bOJA), Австрия
 • Polish Council of Youth Organisations (PROM), Полша

 

Проект „End Climate Change, Start Climate of Change – A Pan-European 
campaign to build a better future for climate-induced migrants, the human 
face of climate change се финансира от Европейския съюз.

 

Свързани новини:

Човешкото лице на климатичните промени

 

 40 посещения