Приключили програми:

Програма „Съгради промяна“

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 – Формуляр за Модул 1

Приложение А – Формуляр за Модул 2

Приложение 2 – Бюджет

Цели и приоритети на Програмата

Програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“ е насочена към изграждане и увеличаване на капацитета на формални и неформални организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и обществената промяна. Целта е в дългосрочен план да се подобрят техните експертни и организационни възможности за справяне с екологичните проблеми в средата, в която живеят; да се развият и надградят уменията им за мотивиране и привличане на местните общности за включване в граждански инициативи и да се насърчи взаимодействието им с местната власт и други институции, имащи отношение към конкретен екологичен проблем. Програмата се изпълнява с подкрепата на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Програмата цели да насърчи и подпомогне гражданското участие и активност за разпознаване, определяне и решаване на проблеми, свързани с опазването и възстановяването на екологичния баланс на местно ниво и да съдейства за повишаване на уменията и компетенциите на одобрените кандидати в тази сфера. Приоритет на програмата е да подпомогне развитието и дългосрочното укрепване на капацитета на граждани, граждански групи и организации, работещи в мрежи с цел да: осигури възможност за включване и обучения на нови участници (граждани), които да подпомагат дейностите в обществена полза; развие възможностите им за общуване и координиране на действия по даден проблем.

В рамките на Програмата ще бъдат проведени обучения и събития за обмяна на идеи и споделяне на добри практики и опит. В допълнение, ще бъде предоставено финансиране за осъществяване на практически инициативи и дейности за разрешаване на актуални местни екологични проблеми, които допринасят за подобряване качеството на живот в средата на обитаване.

От подкрепените чрез Програмата проекти се очаква да насърчат изграждането на партньорства и устойчиви местни мрежи от активни жители, които да работят за разрешаване на екологични и общи проблеми на своята среда на живот. Изисква се и широка популяризация на дейностите, с цел да информира, мотивира и вдъхновя хората, като поставя на преден план гражданските усилия и положителните примери и практики, които по недвусмислен начин способстват за желаната промяна.

Чрез конкурс за малки проекти Програмата ще подкрепи общности, които имат активно отношение към случващото се в среда, чието равновесие е нарушено поради неблагоприятна човешка дейност. Тя цели да обедини техните усилия, така че да могат успешно и съвместно да работят за справяне с проблемите, които пряко ги засягат. Затова се търсят проектни предложения, свързани с онези местни екологични проблеми, които най-много вълнуват общността и за които гражданите считат, че могат да решат сами и в партньорство или диалог с институции и бизнес.

Програмата е разделена в 2 модула, в рамките на които заинтересованите организации, групи и мрежи ще могат да търсят подкрепа за подобряване на капацитета си и решаване на проблеми на населени места и природни местности, с цел запазване или подобряване на средата на живот и на екологичното равновесие.

 

Към кого е насочена Програмата

Основни целеви групи, които Програмата ще подкрепи, са:

– Хора и граждански организации, потърпевши от нарушено екологично равновесие в жизнената им среда;

– Хора и организации, свидетели на развиващ се екологичен проблем и желаещи да се включат в решаването му;

– Младежи и организации, работещи с млади хора, които имат желание да се ангажират с решаване на проблем на жизнената среда и да спомогнат за работа в мрежа на млади хора;

– Формални и неформални групи, желаещи да променят дадена проблемна ситуация и да провокират други за включване в решаването й.

Програмата търси хора и организации, които работят последователно и целенасочено за реализиране на качествена промяна на жизненото пространство чрез действия в посока на отстраняване на екологични проблеми и изграждане на отговорно гражданско отношение към тях сред широката общественост, институции, медии, бизнес. Насърчават се граждански групи и организации, които работят в мрежи и активно търсят партньорства и включване по дадения проблем и идея. Те могат да кандидатстват със свои идеи за подобряване на жизнената среда. Също така кандидатите се приканват да обмислят и включването на доброволци в широк диапазон от дейности – доброволен труд, вкл. експертен, участие в обсъждания, медийно отразяване, подпомагане (финансово, с материални ресурси или по друг начин) и др.

 

Обхват на Програмата

В зависимост от проблема, подхода за решаването му и състава на екипа, заинтересованите организации и граждански групи следва да изберат един от двата модула по-долу, в рамките на който да подадат проектопредложението си.

 

Модул 1 – Граждански инициативи

Граждани и групи могат да предложат идеите си за действия, насочени към обществеността, институции, медии, бизнес, по информиране и усилия за разрешаване на екологични проблеми. Насърчава се взаимодействие с институции, организации, фирми, в случай че това би допринесло за по-лесно и устойчиво решение и промяна.

Основните направления, по които може да се работи за решения на проблеми, са:

– Увреждане на околната жизнена среда, водещо не само до неблагоприятни екологични последици, но и до здравословни проблеми за местните общности.

Решаването на проблема може да включва: локализиране на източник на вредни въздействия; действия по отстраняване на източника и/или сезиране на институции за подвеждане под отговорност на виновни лица; отстраняване на последици от неблагоприятни въздействия; обезопасяване, информиране и активно включване на местната общност. Неблагоприятни въздействия върху водите, въздуха, почвата, климата, биоразнообразието, шумови и радиационни замърсявания в жизнената среда са приоритетни проблеми в рамките на Програмата.

– Насърчаване на екологично отговорно поведение с конкретни послания и дейности, насочени към по-дългосрочна промяна на навици, разбирания и начин на живот на хората, бизнеса, институции, които водят до благоприятно въздействие и за околната среда.

– Друг местен проблем – тъй като всяка общност е географски и социално неповторима, в това направление биха могли да се търсят решения на проблеми, които касаят екологичното равновесие и благото на общността в дадено място, но не се вписват в горните две направления.

Срок за кандидатстване по модул 1: до 24:00 ч. на 11 октомври 2015 г.

Максимален размер на финансирането на проект по модул 1:4500 лв.

Период за изпълнение на одобрените проекти: 16 ноември 2015 – 15 юли 2016 г.

 

Модул 2 – Младежки инициативи

В този модул ще се подкрепи изграждането на капацитет сред младежки групи и/или училищни настоятелства за решаване на проблеми на жизнената среда (вкл. на територията на училищни дворове и градини); открити пространства в населените места – напр. градинки, междублокови пространства и др. Целта е да се въвлекат млади хора в организирането и провеждането на инициативи и кампании, чрез които да придобият знания, умения и опит в областта на екологията и устойчивото поведение, да се приобщят към идеята за гражданско участие, доброволчество и отговорност към мястото, в което живеят.

Заинтересованите от участие младежи и организации следва да помислят и представят мотивите си за избор на проблеми и идеите за работа по решаването им. Идеите трябва да са свързани с възможността за обществена промяна към по-добри ежедневни практики, имащи отношение към жизнената среда, начина на живот (потребление, придвижване, опазване на зелени площи и растителни видове и др.). В този модул младите хора могат да планират и дейности, спомагащи придобиването на познания и умения за общуване с различни институции, организации, медии и др. и за по-успешни социални намеси в общностите, където живеят или търсят промяна. Насърчава се и работата в мрежа между младежи от различни населени места.

Срок за кандидатстване по модул 2: проектопредложения ще се приемат и оценяват текущо (по реда на получаването) от 1 октомври 2015 до 17 януари 2016 г. или до изчерпване на максималния индикативен бюджет от 25000 лв. по този модул на Програмата.

Максимален размер на финансирането на проект по модул 2:2500 лв.

Период за изпълнение на одобрените проекти: 15 ноември 2015 – 15 юли 2016 г.

 

Обучения и срещи в рамките на Програмата

В рамките и на двата модула се предвижда провеждането на обучения и дискусии с подкрепените организации и други активни граждани по места, на които ще се предостави допълнителна информация и се обменят идеи за по-резултатна работа към желаната промяна от страна на гражданите – включително с участие на медии, представители на местен бизнес, др.

След сключване на споразумение за финансиране с одобрените кандидати, те ще бъдат поканени на срещи за:

– Обучение за „Изграждане на капацитет за работа по екологични проблеми със заинтересованите страни“ и мрежуване. Съобразно установените потребности ще им бъде предоставена експертна/консултантска подкрепа и насоки за работа с институциите; мрежуване; изграждане на капацитет за работа по конкретните проблеми; работа с медии; екипно взаимодействие и устойчивост.

– Обучение за „Успешно управление на проекти“ – ще бъдат застъпени всички етапи и аспекти на координирането, техническото и финансово-счетоводно отразяване, водене на изрядна документация и отчитане на проектите от подписването на споразумение за финансиране до подаването на финален отчет.

– Дискусия и мрежуване с представители на подкрепените от Програмата кандидати – ще бъде проведен семинар с финансираните организации за проследяване хода на изпълнение на техните малки проекти. Целта е да се обмени опит и споделят идеи, да се разискват проблеми, възникнали по време на провеждането на отделните дейности и намерят подходящи решения. Събитието ще даде възможност и за набиране на предложения, мнения и добри примери за последващи стъпки, допринасящи за създаването на устойчиви местни мрежи и партньорства, които да продължат да работят за подобряване на екологичното състояние в своята жизнена среда и след приключването на Програмата.

Присъствието на поне 1 представител от екипа на кандидата на всяко от обученията е задължително. Първите две обучения ще се проведат непосредствено след сключване на споразумения за финансиране, а третата среща ще се проведе в първите месеци на 2016 г. Програмата не покрива пътни и нощувки на участниците в обученията.

 

Етапи на Програмата с ориентировъчен график:

MOTT2015_grafik

Размер на отпусканото финансиране

Проектите в двата модула могат да кандидатстват за финансиране, както следва:

Модул 1 – финансова подкрепа в размер до 4500 лв. с ДДС

Модул 2 – финансова подкрепа в размер до 2500 лв. с ДДС

 

Изисквания към проектите

Чрез конкурса ще бъдат подкрепени проекти, целящи с общностни усилия да намалят и премахнат неблагоприятни екологични въздействия в жизнената среда, преексплоатация или унищожаване на природни ресурси, включително зелени площи, екосистеми и биоразнообразие.

Кандидатите и техни партньори следва да осигурят собствен принос в размер не по-малък от 15% и не по голям от 30% от общия бюджет на проекта. Максималният относителен дял на собствен принос под формата на доброволен труд не може да надхвърля 50% от обема на собствения принос. За целите на остойностяването на собствения принос под формата на доброволен труд, той се оценява на база 40 лв./ден, съответно 5 лв./час.

Минимум 50% от собствения принос следва да е финансов. Останалите 50% е възможно да са остойностен нефинансов принос (доброволен труд, предоставени материали и техника, зали за събития, др.).

Размерът на административните разходи (непреки и за човешки ресурси за управление и координация) не може да надхвърля 10% от общия бюджет на проекта.

 

Разходи, които Програмата не финансира:

– Разходи за лобистки дейности, вкл. за промяна на съществуващо или разработване и приемане на ново законодателство (нормативни документи).

– Разходи за пътувания в страната.

– Индивидуални стипендии и пътувания в чужбина.

– Разходи за дейности, които са институционален ангажимент и отговорност.

– Глоби, заеми, лихви и др.

 

Кой може да кандидатства

С проектни предложения в конкурса могат да участват:

– Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Закона за народните читалища (ЗНЧ) или техни клонове.

– Неформални граждански групи (вкл. младежи до 30 години), инициативни групи и комитети, в случай че разполагат с партньор, регистриран по ЗЮЛНЦ или ЗНЧ, който може да бъде гарант при одобрение на проекта на групата/комитета.

Една организация или неин клон може да кандидатства само с един проект.

За местни и регионални проекти предимство ще имат организации или техни клонове, които участват с проект, приоритетно засягащ общности от територията на административната област, в която са регистрирани и работят.

Срокове и документи за кандидатстване

Модул 1 – Граждански инициативи

Проектните предложения, подписани и подпечатани от официалния представляващ кандидатстващата организация, се подават до 24:00 ч. на 11 октомври 2015 г. на ел.поща [email protected]

Получаването на пакета документи на кандидатите ще бъде потвърдено по ел. поща. Проектни предложения, които са непълни, не отговорят на техническите изисквания или са получени след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатите участват в конкурса по модул 1 на Програмата чрез подаване на проектно предложение. То включва попълване на формуляри по образец и представяне на допълнителни документи, ако естеството на проекта ги налага, както следва:

– Формуляр за представяне на проект (Приложение 1) – в ел.вид;

– Декларация по образец към Приложение 1 – в ел.вид (сканирано);

– Бюджет на проекта (Приложение 2) – в ел.вид (сканиран и в Excel);

– Автобиографии на ключови лица в проекта – координатор/ръководител и експерти – в ел.вид;

– Копие на Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-късно от 3 месеца от датата на кандидатстване – в ел.вид (сканирано);

– Копие на писмо от представител на местна власт (кмет, зам.-кмет или друго отговорно лице), потвърждаващо предоставянето на общински терен за ползване за целите на проекта (ако е приложимо), или на представител на друга институция, ако се предвижда подобно взаимодействие и работа на нейна територия. Писмото е необходимо само за случаите, в които проектните предложения се реализират/ползват терен, който е общинска или друга държавна собственост, и предвиждат извършване на дейности на него – в ел.вид (сканирано).

Всички документи се изпращат само в ел.вид по ел.поща. В този случай страниците на формулярите, на които се изисква подпис от представляващия организацията и печат, следва да бъдат сканирани. Допускат се файлови формати doc, xls, pdf, jpg. Формулярите се попълват на български език.

Модул 2 – Младежки инициативи

Проектните предложения ще се приемат и оценяват текущо (по реда на получаването) от 1 октомври 2015 г. до 24:00 ч. на 17 януари 2016 г. или до изчерпване на индикативния бюджет на Програмата. Кандидатите следва да ги изпращат на ел.поща [email protected]

Получаването на пакета документи на кандидатите ще бъде потвърдено по ел. поща. Проектни предложения, които са непълни, не отговорят на техническите изисквания или са получени след посочения срок, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатите участват в конкурса по модул 2 на Програмата чрез подаване на своята проектна идея. Това включва попълване на формуляри по образец и представяне на допълнителни документи, ако естеството на проекта ги налага, както следва:

– Формуляр за представяне на проект (Приложение А) – в ел.вид;

– Декларация по образец към Приложение А – в ел.вид (сканирано);

– Бюджет на проекта (Приложение 2) – в ел.вид (сканиран и в Excel);

– Автобиографии на ключови лица в проекта – координатор/ръководител и експерти – в ел.вид;

– Копие на Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-късно от 3 месеца от датата на кандидатстване – в ел.вид (сканирано);

– Копие на писмо от представител на местна власт (кмет, зам.-кмет или друго отговорно лице), потвърждаващо предоставянето на общински терен за ползване за целите на проекта (ако е приложимо), или на представител на друга институция, ако се предвижда подобно взаимодействие и работа на нейна територия. Писмото е необходимо само за случаите, в които проектните предложения се реализират/ползват терен, който е общинска или друга държавна собственост, и предвиждат извършване на дейности на него – в ел.вид (сканирано).

Всички документи се изпращат само в ел.вид по ел.поща. В този случай страниците на формулярите, на които се изисква подпис от представляващия организацията и печат, следва да бъдат сканирани. Допускат се файлови формати doc, xls, pdf, jpg. Образците се попълват на български език.

Образци на документите за кандидатстване могат да бъдат получени в електронен вид след изпращане на запитване на ел.поща [email protected] или да бъдат свалени от линковете най-горе на тази страница.

Оценка и одобрение на проектните предложения

Оценка на проектните предложения

Оценката на проектните предложения ще се извърши от независима Комисия към Програмата, състояща се от експерти и активисти в граждански организации и/или институции. Всеки проект ще бъде оценен от двама участници в Комисията. На база на оценките и препоръките на Комисията, Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност“ ще одобри проектите за финансиране по Програмата.

Критерии за допустимост на проектите в Модули 1 и 2:

– Проблемът, предложен за решаване е конкретно дефиниран по място, засегнати страни, специфика.

– Проблемът, предложен за решаване, е екологичен и пряко или косвено засяга здравето и безопасността на хората: отнася се до процес на неблагоприятни, вредни, опасни въздействия с отрицателен ефект върху компонентите на жизнената среда. Например, отрицателни ефекти върху въздуха, водите, почвата, климата, биоразнообразието; въздействия, свързани с шум, вибрации и радиация в резултат от човешко действие или бездействие; промишлена дейност, местна практика (вкл. институционална практика), които преексплоатират ценни ресурси с въздействие върху околната среда.

– Решаването на проблема не е текуща задача (обект на разрешаване от) на отговорни институции, т.е. в близките 12 месеца не се предвиждат конкретни физически или процесуални действия по отстраняването му.

Критерии за оценка на проектите в Модул 1:

– Степен на вписване на проекта в програмните цели и приоритети.

– Ясно описани идея, цел(и), място на осъществяване на проекта, дейности и как те ще се случат във времето.

– Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

– Ясно и конкретно представен екологичен проблем.

– Удачност на предложените стъпки за взаимодействие с различни заинтересовани страни и на мерките за решаване на проблема, вкл. устойчивост на предложеното решение и резултатите.

– Реалистичност и ефективност на предвидените разходи за осъществяване на проекта и на привлечения от организацията-изпълнител и партньорите й принос.

– Капацитет на кандидата и предложения екип за осъществяване на проекта.

Критерии за оценка на проектите в Модул 2:

– Ясно описани идея, цел(и), място на осъществяване на проекта, дейности и как те ще се случат във времето.

– Ясно и конкретно представен екологичен проблем.

– Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта.

– Дейностите по проекта провокират младежка и обществена активност;

– Удачност на предложените стъпки за взаимодействие с различни заинтересовани страни и на мерките за решаване на проблема, вкл. устойчивост на предложеното решение и резултатите.

– Реалистичност и ефективност на предвидените разходи за осъществяване на проекта и на привлечения от организацията-изпълнител и партньорите й принос.

– Капацитет на кандидата и предложения екип за осъществяване на проекта.

Фондация „ЕкоОбщност“ ще предостави финансова, организационна и експертна помощ на одобрените по Програмата участници, като ще спомага за реализирането на техните проекти, обучава и консултира проектните екипи.

Консултации на кандидати, желаещи да участват в Програма „Съгради промяна“ ще бъдат предоставяни в периода 10 септември – 9 октомври 2015 г. по телефон, електронна поща или в офиса на фондацията.

За контакти: Дима Котева или Любомира Колчева

Свързани новини:

 

14 малки екопроекта решават местни проблеми с подкрепата на програма „Съгради промяна“

 

Ясни са одобрените проекти по Модул 1 на програма „Съгради промяна“

 

„Съгради промяна“ – новата финансираща програма на „ЕкоОбщност“

 

 1,705 посещения