Програма „Място за живот 2011” на фондация „ЕкоОбщност” е насочена към подпомагане работата на организации в страната по решаване на проблеми, свързани с подобряване условията на живот чрез опазване и възстановяване на околната среда. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Срокът за кандидатстване е до 24 февруари 2011 г. (четвъртък), 12:00 часа.

І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Да допринесе за подобряване  качеството на живот в България чрез подкрепа за дейности за опазване и възстановяване на околната среда.

ІІ. ЗАДАЧА НА ПРОГРАМАТА:

Да поощри и предостави ресурси за граждански интервенции, които водят до опазване и възстановяване на околната среда.

ІІІ. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ СА:

1. Разрешаване на остри екологични проблеми, застрашаващи човешкото здраве.

2. Създаване или укрепване на устойчиви практики, подобряващи жизнената среда.

IV. НАСОКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Приоритетна област 1

РАЗРЕШАВАНЕ НА ОСТРИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Проектните предложения следва да допринасят за решаването или предотвратяването на проблеми, които увреждат околната среда по начин, застрашаващ здравето на хората в контакт с нея. Проектите не трябва да предвиждат дейности, които са задължение на централната или местната власт и техните структури и органи, задължение на лица по търговския закон, или задължение на частни собственици. В случаите, когато такива дейности са ключово необходими, проектните предложения могат да включват инициативи, за създаване на работещ диалог и партньорство с отговорните юридически и/или физически лица за изпълняването на задълженията им по опазване на околната среда.

Критерии за качество на проектните предложения в Приоритетна област 1.

– Степен на доказан риск за човешкото здраве от посочения в проекта екологичен проблем.Приоритет ще бъде даван на проектите касаещи по-голяма група хора и представляващи по-сериозна заплаха за здравето.

– Степен на ефективност на предложения в проекта подход за решаването на екологичния проблем – реалистичност на план за действие, баланс между необходимите и наличните в общността ресурси и план за осигуряването им.

– Степен на риск от външни фактори и обстоятелства извън прекия контрол на изпълнителите и други релевантни към конкретния проект фактори и условия.

– Степен на участие на пряко засегнатите от проблема хора. Особено внимание при класирането на проектите ще бъде обърнато на това как хората търпящи преките негативни последствия от проблема или потенциално застрашени от него са включени в разработването на проекта и в неговото реализиране. Приоритет ще бъде даван на проекти, демонстриращи качествено въвличане на тези хора в разработването на проекта и ефективни и реалистични средства за участието им в по-нататъшното му реализиране.

Приоритетна област 2

СЪЗДАВАНЕ ИЛИ УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ, ПОДОБРЯВАЩИ ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Проектните предложения в рамките на тази приоритетна област трябва да допринасят  за установяването и устойчивото развитие на добри практики, които водят едновременно до повишаване качеството на живот и опазване на околната среда и природните ресурси на територията, за която местната общност предлага добра практика.

Критерии за качество на проектните предложения в Приоритетна област 2.

 • Устойчиво съществуване на практиката след приключване на проекта. Приоритет ще получат проектите, които демонстрират ясна и реалистична визия за продължаване на практиката след приключване на проекта, както и необходимите ресурси и капацитет това да се случи.
 • Добра предпроектна подготовка на предложението с оглед въвличане или създаване на целевата общност, установяване или укрепване на практиката, проучване на местните условия и регулаторната рамка, където е приложимо, установяване на ключови партньорства и набиране на предварителна или потенциална подкрепа и съдействие, и др.
 • Въздействие на практиката върху качеството на живот на целевата общност и на други засегнати лица и групи. Проектното предложение трябва ясно и подробно да описва въздействието на практиката в краткосрочен и дългосрочен план върху качеството на живот на целевата общност и на други засегнати лица и групи, ако е приложимо. Приоритет ще получат проектите, които убедително разкриват как практиката ще постигне повишаване на качеството на живот на целевата общност и на други засегнати.
 • Въздействие на практиката върху околната среда и природните ресурси. Приоритет ще получат проектите, при които в по-голяма степен практиките допринасят за опазването на околната среда, съхранението и възстановяването на природните ресурси. Този ефект трябва конкретно и реалистично да е описан и оценен в проектното предложение.
 • Реалистичност и ефективност на проектното предложение с оглед успешното създаване или укрепване на съответната практика. Предвид ще бъде взет планът за действие; привлечените извън търсения грант ресурси; релевантният опит и капацитет на изпълнителите; фактори извън тяхната власт, които могат да окажат въздействие на изпълнението на проекта в благоприятна или неблаприятна посока; подробен и реалистичен анализ на тези фактори; предвидени мерки за справяне с евентуални отрицателни въздействия на такива външни фактори; средства за работа и подход на участие на целевата общност в изпълнението на проекта с оглед успешното им въвличане и развитието на капацитета им за самоподдържане на практиката; реалистичната оценка за потребността от предлаганата практика; нагласите към нейното прилагане сред въвлечените страни и лица; доколко членовете на общността споделят общи ценности и потребности, на които може да се изгради тази практика; и други условия и фактори, които могат да окажат въздействие върху успеха на проекта.

V. ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Програмата ще подкрепи проекти, които:

 • се занимават с проблеми от значение за местната общност;
 • са идентифицирани с усилието и участието на местната общност;
 • реално и пълноценно включват местните хора и други заинтересовани страни в анализа на проблемите и търсенето на решения;
 • включват доброволци в широк диапазон от дейности – доброволен труд, вкл. експертен, участие в обсъждания, медийно отразяване, подпомагане – финансово, с материални ресурси или по друг начин, др.;
 • демонстрират ясен предварителен план как ще бъде осъществено взаимодействието с останалите засегнати страни в проекта или реализирането на устойчива практика;
 • имат като съпътстващ ефект популяризиране на ползите от опазването на околната среда, изграждане на екологично съзнание и информираност и природосъобразно поведение;
 • активизират хората по места сами да се грижат за жизнената си среда;
 • включват новаторски и нестандартен подход;
 • провокират обществена активност и предвиждат дейности за задържане на тази активност;
 • допринасят за изграждане на дългосрочни партньорства между граждански групи, НПО, медии, бизнеса и местната власт по отношение на околната среда.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Степен на вписване на проекта в програмните цели и приоритети;
 • Актуалност и доказаност на засегнатите проблеми;
 • Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
 • Степен на въвличане на заинтересованите граждани, организации, бизнес и институции в решаването на проблема;
 • Реалистичност на бюджета и на привлечения собствен (и партньорски) принос;
 • Реалистичност на капацитета на организацията и на екипа за изпълнение на предложения проект на база досегашен опит;
 • Устойчивост на постигнатите резултати.

Какво не се подкрепя?

 • дейности в правомощията на държавни и/или общински институции;
 • инициативи с политически, религиозен или синдикален характер;
 • пътуване в чужбина;
 • индивидуални помощи, стипендии, др.;
 • законодателни инициативи и лобиране.

Кой може да кандидатства?

С проекти в конкурса могат да участват организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове, както и организации регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Една организация или неин клон може да кандидатства само с един проект.

За местни и регионални проекти предимство ще имат организации или техни клонове, които участват с проект, приоритетно засягащ общности от територията на административната област, в която са регистрирани и работят.

Оценка и одобрение на проектите за финансиране

Оценката и одобрението на проектите за финансиране се извършва на два етапа. На първи етап,Програмен съвет разглежда и обсъжда постъпилите проектопредложения. В състава му влизат представители на нестопански организации от страната, работещи в сферата на околната среда, устойчивото развитие и развитието на местни общности, както и представители на държавни институции.

На втори етап, Програмният съвет отправя препоръки за финансиране на проекти по програмата къмНастоятелството на фондация „ЕкоОбщност”. Настоятелството одобрява окончателен списък на проекти за финансиране.

Всички кандидатствали ще бъдат информирани за решението на Настоятелството по техния проект до по електронна поща на посочения във формуляра адрес.

Финансиране и собствен принос

Максималният размер на финансирането, за което може да кандидатства един проект, е 7000 лв. Минимум 10% от общата стойност на проекта следва да бъдат осигурени под формата на финансов и нефинансов принос от кандидатстващата организация.

По програмата ще бъде отпуснато финансиране в общ размер на до 55000 лв., в зависимост от качеството и броя на постъпилите проекти

Срок за изпълнение на проектите

Планираният период за изпълнение на проектите следва да бъде в периода март-декември 2011 г.

Срокове и документи за кандидатстване

Пълният пакет на проектопредложението трябва да съдържа:

 • График на дейностите по проекта – Приложение 1;
 • Бюджет на проекта – Приложение 2;
 • Обосновка на бюджета на проекта (в свободен текст);
 • Автобиографии/справка за професионалния опит на основни участници в екипа за изпълнение на проекта;
 • Сканирано, заверено с подпис и печат на кандидатстващата организацията, копие от актуалното й съдебно състояние с 3 месечен срок на давност, т.е. с дата не по-рано от 24 ноември 2010 г. Форматът на сканирания документ е необходимо да бъде PDF или JPEG.
 • Сканирана последната страница от формуляра за представяне на проекта, съдържаща декларация от представляващия организацията за вярност и достоверност на съдържанието на проектния формуляр и приложенията към него. Форматът на сканирания документ е необходимо да бъде PDF или JPEG.

Няма да бъдат разглеждани за качествена оценка проектни предложения, които не съдържат пълния пакет документи, използват различни формуляри, липсва съдържание съобразно инструкциите за попълване на формулярите или са подадени в обявения срок.

Проектните предложения се приемат на електронен адрес [email protected] до 12 часа на 24 февруари 2011 г. (четвъртък). Проектни предложения, получени след този срок, няма да бъдат разглеждани. До 20 часа на 24.02.2011 г. всички получени в срок проектни предложения ще получат на електронния адрес, от който са били изпратени, входящ номер с потвърждение за регистриране на участието им в конкурса.

Изтеглете:

Формуляр за кандидатстване

Приложение 1 – график на дейностите

Приложение 2 – бюджет

Насоки за кандидатстване

 515 посещения