В подкрепа на съвместната работа с местни общности по развиване на устойчиви форми на туризъм, Фондация „ЕкоОбщност” ще подкрепи осъществяването на малки проекти свързани с развитието на туризъм по Дунава и осъществяването на българската част от транс-европейския велосипеден коридор Евро Вело 6. Подкрепата ще бъде конкретно насочена към изграждане, функциониране, промотиране и/или укрепване на маршрути/отсечки подходящи за немоторизиран туризъм (напр. велосипеден, пешеходен, др.) по поречието на р. Дунав в България.

Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на фондация DOEN – Холандия.

С настоящата покана „ЕкоОбщност” обявява нетрадиционен конкурс за проекти. Заинтересованите организации следва да разработят и предложат основната си проектна идея (по формуляри на „ЕкоОбщност). След това те ще могат лично да участват в процеса по обсъждане на постъпилите идеи, оптимизирането и подобряването им и номиниране на проекти за финансиране. Крайните номинации на проекти за финансиране към Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност” ще бъдат направени съвместно от експертно жури с представители на самите кандидатстващи организации. Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност” ще одобри проектите за финансиране въз основа на препоръките.

Целта на програмата е да допринесе за развитието на устойчив и щадящ околната среда туризъм по Дунава чрез развитие на зелени коридори.
Подцелите са насочени към подкрепа за популяризиране и въвеждане на природосъобразни практики, с нулев или минимален въглероден отпечатък; за устойчивото икономическо развитие на региона; за насърчаване и подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни на местно, регионално и трансгранично ниво.
В рамките на конкурса се очаква да бъдат разработени и избрани за финансиране проекти, които в най-голяма степен допринасят за реализирането на потенциала на Дунавския регион за устойчив туризъм и развитие на крайдунавски туристически маршрут, тип „зелен коридор”. Конкурсната процедура ще бъде основана на дискусионен процес с участието на кандидатстващите организации, който да отличи и обедини най-добрите идеи за устойчиво във времето и пазарните условия развитие на туристически продукти.
Целевите региони по програмата включват всички населени места по протежението на р. Дунав или т.нар. транс-европейски велосипеден коридор Евро Вело 6. Това са приоритетно крайбрежните населени места от общините: Брегово – Ново село – Видин – Димово – Лом – Вълчедръм – Козлодуй – Мизия – Оряхово – Долна Митрополия – Гулянци – Никопол – Белене – Свищов – Ценово – Борово – Иваново – Русе – Сливо поле – Тутракан.

Кой може да кандидатства?

С проекти в конкурса могат да участват организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или техни клонове,както иорганизации регистрирани по Закона за народните читалища (ЗНЧ).

Една организация или неин клон може да кандидатства само с една проектна идея и може да бъде партньор на не повече от 3 проекта.

За местни и регионални проекти предимство ще имат организации или техни клонове, които участват с проект, приоритетно засягащ общности от територията на административната област, в която са регистрирани и работят.

Максималният размер на финансирането, което ще бъде отпуснато за проект спечелил конкурса, е 10 000 лв.

Предложените проекти трябва да са съобразени с капацитета на кандидатстващите организации въз основа на досегашния им опит. Изискване за привличане на допълнителни ресурси: минимум 25% от стойността на търсеното финансиране. Няма ограничение дали те са материални, човешки или финансови. Важно е да бъдат реалистично оценени.

Насърчава се работа в мрежа на няколко организации по един проект (ако е необходимо) с цел качествено изпълнение на дейностите в избраните населени места и територии.

Продължителността на проектите следва да бъде до 6 месеца.

Критерии за оценка

Степен на познаване на района и приоритетите за развитието на устойчив туризъм в него (вкл. доколко е налице добро познаване на туристическия потенциал на района и основните проблеми);
Реалистичност и обвързаност на целите, дейностите и очакваните резултати (вкл. принос към целите на програмата):

  • Капацитет за определяне или създаване на туристически продукт съобразно целите на програмата:демонстрират добро познаване на спецификата на създаване на туристически продукт;
  • реалистично идентифицират потребителите на маршрута и описват средствата, с които те ще бъдат информирани и мотивирани да го ползват;
  • представят подробна картина на местните заинтересовани страни и реалистичен и ефективен план за съвместна работа с тях за утвърждаване на маршрута;
  • доказват добра предпроектна подготовка с оглед въвличане на местните заинтересовани страни в развитието на маршрута и проучване на тенденциите в търсенето на туристическия пазар;
  • демонстрира стратегическа обвързаност с развиващите се в региона туристически продукти;
  • показва използване на туристическите предимства на избрания маршрут/дестинации (напр. по отношение на безопасност, привлекателност, удобства, достъпност, и др.).
  • Реалистичен бюджет, собствен и партньорски принос (вкл. добро съотношение между качество на резултатите и ресурсите, които се предвижда да бъдат вложени за постигането им).
  • Устойчивост на резултатите и визията за бъдещо развитие на маршрута.
  • Капацитет на кандидатстващата организация, партниращи НПО и местни власти, медии, др. за постигане на заложените цели.

Процедурата за оценка и избор на проекти за финансиранее двуетапна.

I етап – среща за обсъждане и оптимизиране на проектните предложения, 28-29 май 2010 г. (в Плевен или в София) и номиниране на проекти за финансиране към Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност”. При много голям интерес за участие в програмата е възможно да се промени датата на срещата, за да се проведат предварителни обсъждания на регионално ниво за приоритизиране на проектите.
Целта е чрез прозрачен процес на обсъждане измежду участниците, да бъде определена насоката на развитие на крайдунавския туристически маршрут и да се помогне за избор и реализиране на най-добрите предложения в конкурса.
Кандидатстващите организации ще представят накратко своите проекти, ще имат възможност да ги оптимизират (вкл. обединят с идеите на други кандидати) и да гласуват за най-добрите. Въз основа на представените идейни проекти и дискусия, експертно жури от 5 души и участниците ще номинират най-добрите проекти. Участието в срещата е условие за допускане на проекта за оценка и финансиране.

II етап – окончателно одобряване на проектите за финансиране от Настоятелството на фоднация „ЕкоОбщност”.

За въпроси и ел. поща за подаване на проектните идеи:
Радостина Маринова и Любомира Колчева
ел. поща: bepf (at) bepf-bg.org
тел./факс: (02) 951 54 79, 951 54 46

Срокове

Срок за получаване на проектните идеи заедно със сканирано копие на актуално съдебно състояние на кандидатстващата организация по електронна поща bepf (at) bepf-bg.org– до 12:00 ч. на 25 май, 2010 г. Всички организации, подали в срок проектните си идеи по електронна поща ще получат потвърждение и последваща информация за участието на техен представител в срещата до 17 ч. на 26 май, 2010 г.

Моля, заявете намерението си да участвате в конкурса възможно най-рано на адрес bepf (at) bepf-bg.org, за да можем да планираме провеждането на срещата за обсъждане на проектите!
Формуляр за представяне на проектна идея и допълнителна информация за концепцията „Зелени коридори” и за подкрепените до момента проекти и реализирани отсечки можете да изтеглите по-долу или да заявите по електронна поща на адресbepf (at) bepf-bg.org.

ХАРАКТЕРИСТИКИ на зелените коридори

Програма РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 2010

Формуляр проектна идея

Финансирани проекти УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ 2006-9

 632 посещения