Целта на Фонда за подкрепа на НПО е да подпомогне развитието на гражданското общество в България чрез подкрепа на проекти в три приоритетни области: Опазване на околната среда и подпомагане на устойчиво развитие; Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца, както и Развитие на гражданско общество и защита на човешките права.

За Оператор на Фонда в България е избрана Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС) в партньорство с Фондация „ЕкоОбщност“. ФРМС е основният договарящ орган с Офиса на Финансовия механизъм в Брюксел, отговорен за цялостното управление на Фонда. Фондация „ЕкоОбщност“ е партньор за администрирането и управлението на Фонда в Приоритетна област 1 „Опазване на околната среда и подпомагане на устойчивото развитие“.

Посредством ФМ на ЕИП, трите страни-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, предоставят на България финансова помощ в рамките на Фонда за подкрепа на НПО на обща стойност 2 064 000 евро.

В рамките на Фонда за подкрепа на НПО, който се изпълнява в периода 2008 – 2010 г., са обявени две покани за набиране на предложения – през юли 2008 г. и април 2009 г. Получени са общо 704 предложения от неправителствени организации и читалища в страната, като търсеното финансиране от Фонда е на стойност 32 234 564,61 евро. За подкрепа кандидатстваха както неправителствени организации, работещи на национално, така и такива на местно ниво, а наред с това и новорегистрирани организации.

Комисията за подбор на проекти одобри за финансиране 61 проекта на обща стойност 1 857 002,77 евро, от които по приоритетна област:

  • Опазване на околната среда и подпомагане на устойчиво развитие – 15 проекта на обща стойност 743 199,77 евро
  • Предоставяне и развитие на социални услуги, като здравни грижи и грижи за деца – 24 проекта на обща стойност 649 303 евро
  • Развитие на гражданско общество и защита на човешките права – 22 проекта на обща стойност 464 500 евро
    Успешно реализирани са 59 проекта.

Сборник с добри практики, приложени в проектите по приоритетна област 1 „Опазване на околната среда и подпомагане на устойчиво развитие“ можете да откриете в рубриката „Библиотека“ на сайта на „ЕкоОбщност“.

Покана за набиране на проекто-предложения за финансиране от Фонда за подкрeпа на НПО към ФМ на ЕИП – Кръг 1, юли 2008 г.

Покана за набиране на проекто-предложения за финансиране от Фонда за подкрeпа на НПО към ФМ на ЕИП – Кръг 2, април 2009 г.

 614 посещения