Тази година ще бъде ключова за бъдещето на защитените зони в България заради предвиденото планиране на цели, мерки и бюджети за тяхното опазване. Но вместо адекватен отговор на предизвикателствата пред съхраняването на нашата природа, се планира разхищение на средства и неприлагане на Европейското законодателство.

Заповядайте на онлайн пресконференцията ни, която ще се проведе на 28 януари 2021 г. от 12 ч., за да научите:

✅  Как правителството обезсилва и обезсмисля екологичната мрежа от защитени зони.
✅  Кои са най-големите парадокси в планирането на мерките и средствата за „Натура 2000“.
✅  Вреди ли загубата на природа върху инфраструктурните проекти и икономиката на страната.

Ще чуете какво установиха за ефективността на природозащитната политика у нас изследователи от Българска фондация „Биоразнообразие“, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“, фондация „ЕкоОбщност“ и коалиция „За да остане природа в България“. Те са изготвили професионален анализ на три нормативни документа, отнасящи се до опазването на биоразнообразието, които в момента са в процес на приемане или обновяване: Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000; заповеди при обявяване на защитени зони за местообитанията, залегнали в Документ за целите на Натура 2000; докладване състоянието на биоразнообразието по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

Събитието ще се проведе през платформата „Zoom“. Връзка за достъп ще получите след предварителна регистрация тук: https://bit.ly/3cnlaEW.

 

Пресконференцията е част от проект „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“, 
който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел
на проекта е да се направи експертен анализ на слабостите в три документа, регламентиращи политиката по опазване
на биоразнообразието в България, вкл. чрез консултации с професионалната общност, и да бъдат изготвени препоръки
за подобряването им.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 886 посещения