Измерване на качеството на атмосферния въздух, извършено в края на м. юли в Пловдив, показва значително превишаване на нормите за фини прахови частици. Замерването е извършено с мобилна станция в близост до бетонната стена пред КАТ в града, където системно се извършва нерегламентирано изгаряне на стари автомобилни гуми, кабели и други отпадъци. Освен че стойностите са осезаемо по-високи в дните, в които е забелязано изгаряне на гуми в този район, те превишават и средномесечните концентрации, измерени в пунктовете за мониторинг извън отоплителния сезон. Известно е, че въздухът в Пловдив е един от най-мръсните в Европа. Според данни на Изпълнителна агенция по околна среда за 2014-а градът е на първо място в страната по замърсяване с фини прахови частици с размер до 2,5 микрона (ФПЧ2,5). Една от основните причини за това е битовото отопление през зимния период, когато рязко се увеличава тяхната концентрация, тъй като жителите масово използват твърди горива. От друга страна ситуацията се задълбочава от нерегламентираното ежедневно изгаряне на стари автомобилни гуми, най-вече от хора с ниски доходи и от малцинствени групи. А статистиката показва, че 15-20% от българите страдат от хронични белодробни заболявания, основна причина за които са мръсният въздух, пушенето и излагането на прах, химикали и изпарения.

Нерегламентираното изгаряне на стари автомобилни гуми е значим екологичен проблем в населените места в страната. А ако бъдат захвърлени навън или закопани под земята, те се разлагат в естествени условия повече от 100 години. И в двата случая гумите замърсяват околната среда със силно токсични и канцерогенни органични съединения – под земята те се отделят в почвата и подпочвените води, а при изгарянето попадат директно в атмосферата. Затова от началото на 2003-а Европейският съюз приема решение за забрана на изгарянето и закопаването на автомобилни гуми. В България количеството на старите и негодни гуми, които се изхвърлят годишно е около 50 000 тона. Те могат да бъдат превърнати в топливно-енергийни и суровинни ресурси, обаче повече от 90% от тях не се преработват, а се натрупват в автосервизи, промишлени предприятия и от отделните граждани. За да не се плаща за преработката им, често се дават на бедни хора за изгаряне на открито и отопление.

От фондация „Енергийна агенция – Пловдив“ считат, че въпреки осезаемото влошаване на чистотата на въздуха, не се взимат достатъчно мерки срещу проблема, тъй като той се маскира от замърсяването вследствие отоплението на твърди горива. От друга страна липсват и измервания в непосредствена близост до местата, където се изгарят гуми на открито. Въпреки че срещу Община Пловдив през 2011 г. е заведено безпрецедентно колективно дело заради мръсния въздух в града, проблемът с изгарянето на автомобилни гуми е подценен и неконкретизиран. Ето защо фондацията започва работа по проучване и анализиране на ситуацията, в резултат на което са локализирани три места в града, където системно се изгарят излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ). Наред с това са проведени общо над 70 интервюта със собственици на автосервизи, а също и с хора, които изгарят гуми. От тях става ясно, че повечето сервизи в Пловдив имат сключени договори с фирми, които да събират ИУАГ периодично. Но на по-малките обекти им се случва да получават и откази, тъй като фирмите търсят по-големи количества. В разговори с хора, които изгарят гуми, се разбира, че се сдобиват с тях по два начина – или им се плаща минимална сума от недобросъвестни автосервизи, или сами събират складираните навън гуми, които в извънработно време са свободно достъпни.

Проведеното проучване помага да се анализират причините за екологичния проблем, но за да сезират отговорните институции с конкретни данни, специалистите от агенцията засичат вредните емисии с помощта на мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух. На тяхна основа „Енергийна агенция – Пловдив“ изготвя становище и доклад с оценка на въздействието върху населението на града и изпраща сигнали до РИОСВ–Пловдив и Районна прокуратура–Пловдив. В допълнение са разпространени и информационни брошури сред местните жители, които представят негативните ефекти от отоплението на твърди горива в сравнение с пелети и екобрикети. Те показват още веднъж, че от нашия избор зависи какъв въздух ще дишаме там, където живеем.

Усилията на „Енергийна агенция – Пловдив“ са част от проекта им „Въздухът, който трябва да дишаме“, изпълняван в периода януари – август 2016 г. в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“. Неговата цел беше да се идентифицират замърсителите на въздуха от неконтролируемото изгаряне на открито на автомобилни гуми и сезират отговорните институции за проблема, както и да се спомогне за подобряване качеството на въздуха в Пловдив чрез повишаване информираността на населението относно използването на екологични горива и отоплителни уреди.

 538 посещения