Масовото преотреждане на паркове и последващото им застрояване е системно нарушение от страна на общинските структури, което се наблюдава на много места в страната. През последните десетилетия тази практика свежда зелените площи в Пловдив под критичния минимум, а дългосрочният ефект е влошаване на екологичната картина на града, увеличаване на запрашеността с фини прахови частици и покачване на шумовото замърсяване. Неминуемо всичко това се отразява върху здравето и качеството на живот на жителите, най-уязвими сред които са подрастващите, възрастните хора и хронично болните.

За последните 20-25 години зелените площи в Пловдив са намалели наполовина – при нормативен минимум от 20 м2/жител, градът разполага с 11,2 м2 (по данни от Общия устройствен план от 2007 г.), като изградените паркови площи, които могат да се използват от пловдивчани, са не повече от 5-7 м2, тъй като останалите са неподдържани и не изпълняват реалната си функция. Независимо от това, продължава преотреждането на терени, предвидени за зелени площи, за други нужди (жилищно или обществено застрояване). А наред с това, наличните паркове често се застрояват със сгради с нетипична функция – паркинги, кафенета, частни клубове, което на практика ограничава гражданите да ги използват по предназначение – за отдих. Към тази картина се добавя и отказът на държавните органи да предоставят информация и да се съобразяват с мнението на гражданите. Независимо от някои успехи на гражданското общество в града по отношение на „зелените казуси“, законодателството продължава да не се спазва от страна на общинските структури, а съдебната система продължава да не признава правен интерес на гражданите, независимо че Република България е ратифицирала Орхуската конвенция. За да противостоят на тези практики, от сдружение „Граждански контрол – защита на животните“ предприемат действия по сезиране на отговорните институции, включително и на европейско ниво, и за осигуряване на публичност на съответните казуси, за да се въвлече местната общност в информиран дебат. Те вярват, че това е път към засилване контрола върху институциите и ще доведе до спазване на нормативната база в страната по отношение на екологични казуси.

Една от стъпките, които предприемат от сдружението в рамките на своята инициатива „Да спасим пловдивските паркове“, е сезиране на Орхуския комитет с мотивирано становище за неадекватно прилагане на конвенцията от страна на съдебните и административни органи. Орхуската конвенция е ратифицирана от нашата страна и я задължава да осигурява достъп до правосъдие на граждани и неправителствени организации по екологични въпроси. Към този момент прилагането й е фиктивно, като доста често достъпът до правосъдие се отказва с „мотивирано“ решение на Административния съд и Висшия административен съд за „липса на правен интерес“. Целта на подадения сигнал е да обърне внимание на Орхуския комитет, че страната ни видимо изостава, а в определени случаи и въобще не прилага конвенцията. При успех, това ще доведе до повдигане на нова процедура от комитета, която би повлияла „дисциплиниращо“ на българските институции по отношение спазването на екологичното законодателство.

Другата посока, в която гражданската група насочва своите усилия, е подаване на сигнали до компетентните институции за разследване на решение на Общински съвет – Пловдив за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на града, с което се цели предотвратяване последващото унищожаване на зелени площи. Действията са провокирани от натрупаната порочна съдебна практика в екологичните дела, липсата на институционална отговорност, а в определени случаи и откритото неспазване на законите или неизпълнение на служебни задължения. Сдружението подава сигнали с ясни изисквания към МРРБ и МОСВ да влязат в прерогативите на своите задължения, както и към Върховна административна прокуратура и омбудсмана с посочване на конкретни случаи как определени институции не изпълняват отговорностите си според закона. През март тази година, на изнесена приемна в сградата на Областната управа в Пловдив, членове на сдружението запознават в детайли омбудсмана с казусите с незаконното изменение на ОУП и незаконното строителство на зоопарка в града. Те получават уверение, че писменият сигнал ще бъде разгледан обективно и обстойно и ще бъдат предприети адекватни мерки.

Паралелно сдружението провежда и информационна кампания в Пловдив, която събира активните граждани за обсъждане на общото им бъдеще в един по-зелен град. В серия от срещи и дискусии те обменят мнения, идеи и предложения, търсят възможни решения и добри практики, които могат да се взаимстват от други градове в България и Европа, свързани с устойчивото управление на зелените площи. На една от срещите се определят и конкретни действия за опазване на зеленината, една от които е описване на вековните дървета в Пловдив с цел обявяването им за защитени съгласно Закона за биологичното разнообразие. Стремежът е не само да се съхранят „белите дробове“ на града, но и да се привлече вниманието на жителите към това слабо оценявано богатство. Освен че се разпространяват информационни листовки, е създаден и онлайн формуляр, чрез който пловдивчани да правят предложения за попълване на списъка с вековни дървета. В допълнение е проведена и акция за засаждане на 200 дъба и 200 акации, дарени от двама граждани – Никола Кавърджиков и Димитър Смилянов.

Проект „Граждани за по-зелен Пловдив“ на сдружение „Граждански контрол – защита на животните“ се осъществяваше в периода януари – август 2016 г. в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“. Той е част от непрестанните дългогодишни усилия на група активни пловдивчани за запазване на крехкото екологично равновесие в техния град. Дългосрочният им стремеж е да бъде прекратена порочната и безотговорна практика на институциите да нарушават националната нормативна уредба, тъй като това води до унищожаване на зелената система в града.

 498 посещения