Тази пролет доброволци от Пистова спасителна служба и студенти от НБУ и ТУ-София почистиха терена и обновиха маркировката на пет туристически маршрута в Източна Рила. Акциите са част от инициатива, целяща да насърчи дългосрочна култура на опазване на околната среда сред местната общност и да спомогне за съхраняване на екологичния баланс в района на Костенец. Освен с нова маркировка, трите изходни пункта при Костенските водопади, хижи „Гургулица“ и „Гергиница“ се сдобиха с информационни табла и с кошчетата за разделно събиране на отпадъци.

Община Костенец се намира в сборното място на два планински масива (Рила и Средна гора) и включва девет населени места, при които започват множество туристически маршрути. Местността е често посещавана за туризъм, отдих и риболов, което създава съответни предпоставки и рискове, свързани с опазването на природата. Липсата на познания и отговорно поведение у посетителите и представителите на местното население неминуемо води до нанасяне на неволни вреди върху околната среда. За да насърчи по-ангажирано отношение към този проблем, екипът на сдружение „Пистова спасителна служба“ предприема действия, чрез които да се повиши екологичното съзнание на местните жители и те да се включат пряко в планираните акции. Дейностите включват анкетиране на гражданите, почистване и облагородяване на туристически маршрути, информационна кампания, набиране на екип доброволци сред студентите от секция „Туризъм“ на Нов български университет и Технически университет-София.

Първоначалните усилия на сдружението са насочени към намаляване на екологичната неграмотност и посочване на път за щадящо ползване на природните дадености. За целта е организиран семинар с местни жители в кметството на село Костенец, който запознава участниците с основните причини за замърсяването на планината, с практиките за разделно сметосъбиране, както и с начините за намаляване вредата от човешката дейност върху природата чрез съзнателно отношение и личен пример. Допълнително проведеното сред 120 души проучване показва, че 75% от живущите в селото не участват в екологични дейности, а 90% посочват като отговорни за насърчаване опазването на околната среда семейството, училището, местната управа и екоорганизациите. С недоверие от страна на възрастните, но пък с голям интерес от децата и младежите, се посреща брошурата с информация за разделното изхвърляне на отпадъци. За съжаление, близо 98% от хората са незапознати с тази практика и не са наясно с екологичните и финансови ползи от разделното сметосъбиране. По тази причина от Пистова спасителна служба вярват, че само с постоянни усилия и масови информационни кампании би се променил начинът на мислене и поведение на местните жители и на приходящите туристи. Затова доброволците монтират три табла с туристическа карта на района, на които са отбелязани и местата с поставени кошчета за разделно сметосъбиране. Таблата разполагат с кутии, откъдето всеки може да си вземе екземпляр от информационната брошура, а кошчетата са снабдени с цветни пликове, съответстващи на цветната кодировка на контейнерите за хартия, стъкло и пластмаса. Освен това, с цел изграждане на устойчиви екологични навици и самосъзнание у младежите, сдружението провежда акции за почистване и маркиране на пет туристически маршрута, в които се включват 17 доброволци.

Проект „Изграждане на устойчиви навици за опазване на природата“ на сдружение „Пистова спасителна служба“ се осъществи между януари и юли 2016 г., в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“. Той целеше да насърчи отговорно поведение сред посетителите на района около Костенец, чрез включване на младежи и местни жители в акции по почистване и маркиране на част от туристическите маршрути, и чрез обучителни и информационни дейности.

 424 посещения