Земеделски производители, представители на бизнеса, местни институции и неправителствени организации участваха в разработването на обща визия за управление на общинските пасища и ливади в община Годеч. На проведена на 15 юни среща, която се състоя в Културно-информационния център в град Годеч, участниците се запознаха с различни сценарии за стопанисване на пасищата и дискутираха възможните варианти за дългосрочна визия за устойчивото им ползване. Всички се обединиха около мнението, че развитието на модерно животновъдство, което отчита природните и културни ценности на района, е най-оптимистичният вариант и този, който би удовлетворил всички заинтересовани страни.

Наличието на пет Натура 2000 зони на територията на община Годеч се обуславя от природните дадености и екстензивните форми на стопанисване, но също така е и доказателство за природозащитното й значение. Опазването и поддържането на ценните природни територии е сериозно предизвикателство пред техните собственици и стопани, най-големият от които е Общината, тъй като все още се наблюдават липса на знания и умения относно изискванията и възможностите за управление на защитени зони, попадащи в европейската екологична мрежа. От гледна точка на тревните местообитания, трудност представлява устойчивото управление на общинските и държавни пасища, мери и ливади, заради постоянно променящата се нормативна база, нарастващия интерес на ползвателите, както и поради липсата на интеграция на изискванията за устойчиво стопанисване на природни местообитания в новоприетата нормативна уредба.

Въпреки неясната ситуация, екипът на „Сдружение за териториален и екологичен просперитет“ счита, че може да съдейства за обединяване на всички заинтересовани страни около една обща, разработена и приета от тях визия, съдържаща конкретни цели, действия и ангажименти, която би повишила отговорното им поведение при нейното изпълнение и би стимулирала съвместната работа за приородосъобразно ползване на пасищата в община Годеч. За целта в началото на годината те провеждат анкета в различните землища на общината с над 30 представители на НПО, институции, бизнес и земеделци, които имат отношение по темата. Резултатите от проучването стават база за извеждането на списък с показатели за устойчивост при ползването на пасищата, както и на основни елементи, които следва да съставляват една дългосрочната визия според запитаните участници. Те са поканени да се включат и в последващата среща за разработване и оценка на сценарии за стопанисването на пасищата по така изведените показатели за устойчивост. Диалогът между четирите основни групи заинтересовани страни – фермери, граждански сектор, администрация и бизнес – се оказва труден. Част от участниците са фокусирани предимно върху краткосрочните си проблеми и използването на пасищата като ресурс и източник на субсидии, и не отдават особено значение на опазването на териториите в Натура 2000.

Въпреки различията в нагласите и мотивациите, на състоялата се втора среща за приемане на дългосрочна визия и за определяне на дейностите и начините за постигането й, присъстващите са съгласни, че тя трябва да включва ясни цели, процедури и правила за отдаване на общинските пасища, които едновременно да позволяват развитие на пасищното животновъдство в региона и опазване на земите с висока природна стойност. Според участниците в дискусията това включва и организиране на местен Обществен съвет с всички заинтересовани страни, който да подпомага процеса. Визията също така предвижда и разработване на съвместна стратегия за маркетинг на продуктите от пасищното животновъдство с оглед подобряване благосъстоянието на целия район и местното население.

Участниците в срещата успяват да определят и конкретни действия, които е необходимо да бъдат предприети на национално и местно управленско ниво. Единодушни са и в мнението си, че при изпълнението на така приетата визия основен губещ ще са големите арендатори, прекупвачите и търговците, както и некоректните настоящи ползватели на пасища. От друга страна печеливши биха били фермерите, прилагащи природосъобразни методи на земеделие, местната общност и администрация, преработвателите и потребителите на техни продукти, и обществото като цяло, тъй като изпълнението на визията би запазило автентичността на местния ландшафт и видовото разнообразие. Положителна стъпка в тази посока е създадената организация на животновъдите и производители на млечни продукти, която да защитава интересите им, като е планирано техен представител да участва при разпределянето на пасищата в община Годеч.

Усилията на „Сдружение за териториален и екологичен просперитет“, насочени към разработване на обща визия за управление на общински пасища и ливади в община Годеч, чрез използване на подход с участие на заинтересованите страни, послужиха като основа за създаване на конкретни правила за опазване на този ценен за цялото обществото ресурс. Тяхната работа беше част от проект „Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч“,  изпълняван в периода януари – юли 2016 г. в рамките на програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“ чрез фондация „ЕкоОбщност“.

 274 посещения