През януари приключи набирането на проектопредложения по програма „Съгради промяна“ на фондация „ЕкоОбщност“, изпълнявана с подкрепата на фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Програмата е разделена в два модула и е насочена към формални и неформални организации и граждански групи, работещи в областта на околната среда и обществената промяна. От септември миналата година беше отворено набирането на идеи за проекти, чрез които заинтересованите можеха да търсят подкрепа за осъществяване на практически инициативи и дейности за разрешаване на актуални местни екологични проблеми, които допринасят за подобряване качеството на живот на средата, която обитаваме.

По Програмата кандидатстваха организации от цялата страна, като постъпиха 31 проектни предложения по Модул 1 за граждански инициативи и 39 по Модул 2 за младежки инициативи, целящи разрешаването на разнообразни проблеми от екологично естество – замърсяване на въздуха, водите и околната среда; изграждане на биоградинки и компостиращи инсталации; създаване на зелени класни стаи и лагери; насърчаване използването на ВЕИ; запазване на биоразнообразието и справяне с безстопанствените кучета и котки; формиране на екокултура, базирана на старите знания и др. Всички идеи бяха разгледани и оценени от независима Комисия, а безвъзмездно финансиране на обща стойност 54 159,49 лв. ще получат общо 14 проекта.

В допълнение към полученото финансиране и с оглед успешното и ефективно изпълнение на инициативите, фондация „ЕкоОбщност” проведе обучение за повишаване уменията и компетенциите на одобрените кандидати за работа по екологични проблеми и за успешно управление на проекти. То се състоя на 18 януари в Бест Уестърн Хотел Експо София и обхвана различни аспекти на взаимодействието с местните общности, институции и медии, мрежуване и работа по конкретните проблеми. Подкрепените организации и граждански групи трябва да приключат с дейностите си до 15 юли 2016 г. Ето и кратко резюме на финансираните проекти в двата модула на програма „Съгради промяна”:

Модул 1 – Граждански инициативи

„Зелените отпадъци –  местен ресурс и неоценено богатство”

на Сдружение „МИГ – Исперих” (4482 лв.) – проектът е насочен към решаване на проблема с оползотворяване на зелената биомаса, която се генерира в селскостопанските дворове, фермите, домакинствата, градини, паркове, гори и др. на територията на община Исперих, чрез социално приемливи и гарантиращи общественото здраве нисковъглеродни практики. В рамките му ще бъде създаден Ресурсен екоцентър със система за ускорено компостиране като работещ модел за децентрализирано управление на биоразградими отпадъци за смекчаване на последиците от климатичните промени.

„Здраве от извора”

на НЧ „Умение – 2003“, гр. Ямбол (4051,50 лв.) – инициативата надгражда доброволните акции на клуб „Млад еколог“ към читалището в областта на опазването на околната среда, като акцентът е поставен върху устойчивото управление на повърхностните водни тела в басейна на река Тунджа. Основните дейности ще се фокусират върху информационни кампании и екообразователни семинари, театри, работилници и конкурси в училища в областта. Проектът Здраве от извора“ предвижда и дискусионен форум за опазване на водните ресурси, на който да се споделят добри практики и идеи за устойчиво управление на реките, езерата и язовирите в ямболска област.

„Граждани за по-зелен Пловдив”

на Сдружение „Граждански контрол – защита на животните” (4500 лв.) – проектът цели запазване на крехкото екологично равновесие в Пловдив и прекратяване на  нарушенията на националната нормативна уредба от страна на институциите, което влошава качеството на зелената система в града. Преотреждането на паркове и последващото им застрояване е системно нарушение, извършвано не само от общинските структури в Пловдив, но се наблюдава и на други места в страната. Отказът на органите да предоставят информация, да се съобразяват с мнението на гражданите, както и практиката на административните съдилища по неспазване на екологичното законодателство, определят необходимостта от сезирането на институции, включително и на европейско ниво, и осигуряването на публичност на съответните казуси, така че ангажираните местни общности да могат да участват в информиран дебат.

„Въздухът, който трябва да дишаме”

на Фондация „Енергийна агенция – Пловдив” (4497,64 лв.) – проектът предвижда локализиране и документиране на места за изгаряне на стари автомобилни гуми, както и идентифициране на източниците, генериращи и предаващи такива на бедни хора за унищожаване чрез изгаряне на открито. С мобилна лаборатория ще се извърши замерване на емисиите и оценка за въздействието върху качеството на въздуха, както и ще се сезират отговорните институции за местата за изгаряне на стари автомобилни гуми, вредните емисиите от изгарянето им и експозициите върху населението на град Пловдив. Предвижда се и разпространение на информационни материали за качеството на твърдите горива и какви мерки всеки може да предприеме за намаляване вредното въздействие от използването им за отопление.

„Назови реката – съживи водата”

на Рибарско сдружение „Балканка – 2009”, гр. Благоевград (2770 лв.) – причините, които унищожават реките са многобройни, но основните заплахи са малките ВЕЦ и добивът на баластра. Съществува възможност да се обособят специални зони за защита като зони за отдих, водни спортове и къпане, но местните хора не са запознати с начините за обсъждане на по-добри и устойчиви практики. Проектът цели да направи кампания за подобряване на информираността и разбирането на закона сред различни заинтересовани страни от Кресна, Сандански, Банско, Брезница, Гоце Делчев и Дупница и поиска тяхното мнение – да се чуе гласът на хората, да се назове гласно реката, която искат да се опази, в която ловят риба, ходят на пикник и къмпинг, и да върнат живота в нея.

„Гражданска визия за природосъобразно ползване на общинските пасища в община Годеч”

на „Сдружение за териториален и екологичен просперитет”, гр. София (4420 лв.) – наличието на пет зони от Натура 2000 в община Годеч се обуславя от природните дадености и екстензивните форми на стопанисване, но също така е доказателство за природозащитното й значение. Опазването и поддържането на ценните природни територии е сериозно предизвикателство пред техните собственици, най-големият от които е общината, поради липса на знания и опит относно изискванията и възможностите за управление на тези зони. Основната цел на проекта е разработване на обща визия за управление на общинските пасища и ливади, чрез използване на подход с участие на заинтересованите страни. Тя ще послужи за основа за създаване на конкретни правила за опазване на този ценен за цялото обществото ресурс.

„Велинград – а сега накъде?”

на Сдружение за дива природа „Балкани” и Гражданска инициатива „За запазване на община Велинград като екологично чист район без рудодобив” (4300 лв.) – Велинград се развива успешно като СПА туристически център, но е заплашен от разширяването на минния бизнес, а местните хора не са единни в позицията си. Проектът ще проведе публична кампания за обсъждане на последствията от рудодобива за бъдещето на общината във всичките аспекти – социално-икономически, здравен, екологичен. Целта е да се изгради информирано обществено мнение и основа за взаимодействие между гражданите и местните власти и да се създаде широка обществена подкрепа за дейността на вече формирания граждански комитет за спасяване на Велинград и на туризма в общината.

„Добри деца в еко-действие”

на Сдружение „ИМКА Добрич” (4500 лв.) – проектът предвижда повишаване на гражданската отговорност към околната среда от най-ранна детска възраст. Чрез театър, игри и екологични мисии децата от началните класове на две училища ще се учат да живеят в хармония с природата. Проектът предвижда регулярни срещи и обучения на децата, разиграване на театрални сценки на екологична тематика и артистични работилници за направата на декор, реквизит и аксесоари с естествени материали. Забавни ателиета по приложни изкуства ще помогнат на най-малките да опознаят по-добре природата, да научат какво ни дава тя и как трябва да се отнасяме към нея.

„Изграждане на устойчиви навици за опазване на природата”

на Сдружение „Пистова спасителна служба”, гр. София (4070 лв.) – основната цел на проекта е да насърчи дългосрочна култура на опазване на околната среда сред местната общност и да спомогне за съхраняване на екологичния баланс в района на община Костенец, идентифицирайки и предотвратявайки рискове, породени от човешка намеса. Дейностите включват проучване; подбор и създаване на екип от доброволци; почистване и облагородяване на 3 туристически маршрута; кампания за насърчаване на екологично отговорно поведение. Проектът ще бъде изпълнен в сътрудничество с кметство с. Костенец и Програма „Спорт“, секция „Туризъм“ на Нов български университет. Стремежът е чрез въвличане на местната общност да се повиши чувствителността към екологичните рискове и активността при опазването на местните природни ресурси и екосистеми.

„Втори живот”

на Сдружение „Млад природозащитник Бесапара”, с. Бяга, общ. Брацигово (4495,40 лв.) – Бесапарските ридове са защитена зона по Натура 2000, населена с ендемични растения, редки защитени птици, гризачи и насекоми. Територията обаче не е пощадена от действието и бездействието на обитаващите я хора в района на селата Бяга, Капитан Димитриево и Исперихово. При пролетна резитба на трайните насаждения, клоните се изхвърлят на нерегламентирани места, умишлено или неволно се палят и в резултат ежегодно възникват пожари. Огънят се разпространява от землищата на трите села по хълмовете на Бесапарските ридове и унищожава биоразнообразието. Проектът предвижда дейности за намаляване предпоставките за възникване на пожари, чрез обучения, информационни и демонстрационни дейности с използването на дробилка на клони в целевите населени места.

„Информирани и отговорни към природата и самите себе си”

на Сдружение „Подкрепа и развитие”, с. Енина, общ. Казанлък (3822,60 лв.) – от години в кв. Кармен в Казанлък има проблем, свързан със замърсяването и липсата на място за отдих на живущите. Като цяло ромската общност няма изградена ценностна система за опазване на околната среда и оставя голям индивидуален екологичен отпечатък. С проекта се цели да се повиши информираността в общността чрез дискусии, изграждане на площадка с контейнери за разделно събиране на отпадъци, залесяване за намаляване на шумозамърсяването от близката ж.п. линия и обособяване на място за отдих.

„С кошница за билки”

на Сдружение „Надежда за Антоново” (4050 лв.) – в землищата на община Антоново вирее богат асортимент от диворастящи билки, но този ценен природен ресурс се опустошава от неграмотни берачи, а защитените видове не се опазват. Проектът цели да възпита и насърчи опазването на билките, чрез работа с деца от три клуба по интереси, обучения с практическа насоченост за възрастни и кръгла маса със заинтересовани страни от общността и бизнеса.

Модул 2 – Младежки инициативи

„За прилепите и за хората в Балкана“

на Сдружение „Туристическо дружество „Ойларипи”, гр. София (2065 лв.) – през есента на 2015 г. екипът на сдружението ремонтира емблематичния заслон „Караиваново хорище“ в Стара планина, разположен на възлово място по маршрута „Ком-Емине“. Заслонът е запуснат и неизползваем през последните години. Неизползваем, но само от хората. Група летуващи прилепи са намерили убежище в старата сграда и успешно са преживявали там допреди ремонта й. След него обаче те вече не могат да я използват като убежище. Целта на проекта е да се възстановят загубените местообитания за този защитен вид, като се поставят специални къщички за прилепи. Предвидени са и информационни дейности и обучения, които да демонстрират как с малко усилия хората и обитателите на дивата природа могат да съжителстват под един покрив, и които да послужат като пример за решаване на проблеми в подобни ситуации.

 „Околната среда и аз“

на Сдружение „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по производствени технологии, гр. Лом“ (2135,35 лв.) – проектът цели насърчаване и подпомагане на гражданското участие и активност на ученици от гимназията чрез обучение и реализиране на кампании, свързани с опазването на околната среда в региона. Дейностите предвиждат обучителен модул за разпознаване на екологични проблеми и провеждане на поредица от тематични младежки инициативи, които да въздействат върху широката общественост с цел: намаляване на отпадъците от пластмаса, в частност на найлоновите торбички за пазаруване; увеличаване на зеленината в града; стимулиране ползването на възобновяеми източници на енергия. Стремежът е ученическите инициативи да повишат чувствителността на местната общност към опазването на природата и да покажат, че младите хора имат екологично мислене и поведение, искат и работят за положителна промяна.

 1,708 посещения