Най-новата защитена местност „Чинарите“ край с. Белащица, Пловдивско беше създадена със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Издънковата чинарова горичка в селото и няколко древни дървета на възраст от 500 до 1100 години на отсрещния бряг на реката са част от едно от малкото естествени находища на вида у нас.

Най-старото от тях – 1100-годишният чинар, вдъхновил Пенчо Славейков да напише своята поема „Неразделни“, за втора поредна година участва в конкурса „Дърво с корен“ на фондация „ЕкоОбщност“. В тазгодишния конкурс той се класира на трето място, като за участие беше предложен два пъти – от Христо Христов и от Валентина Псалтирова, и двамата от Пловдив.

Новата защитена местност в Белащица е обявена именно с цел опазване на дърветата от този вид, срещащи се на нейната територия, и е с размер 11 309 дка. В границите й се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителство, с изключение на ремонт и поддръжка на съществуващите сгради и съоръжения, търсене, проучване и добив на подземни богатства, унищожаване и повреждане на естествената растителност, провеждане на сечи, с изключение на санитарни, залесяване с неместни и нехарактерни за района растителни видове, паша и бивакуване на домашни животни.

 

 874 посещения