Фондация „ЕкоОбщност“ е партньор по проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени“, по договор за финансиране № CSO–LA/2019/410-153, подкрепен по Програма DEAR и финансиран от Европейската комисия. Водеща организация в него е „WeWorld GCV“ от Италия, като проектът обединява 16 европейски партньора.

„WeWorld GVC“, извършваща дейност в 29 държави по света, получи безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия и стартира международна открита процедура в рамките на горепосочения проект.

Предмет на откритата процедура е предоставяне на следната услуга: специално разработено проучване за възприятията и познанията относно връзката между миграцията, изменението на климата и настоящия икономически модел, проведено сред млади хора (на възраст 16-35 г.) в 23 страни от Европейския съюз (Италия, Франция, Гърция, Германия, Испания, Португалия, Австрия, Унгария, Полша, България, Кипър, Белгия, и още: Словения, Малта, Хърватия, Латвия, Литва, Естония, Чехия, Словакия, Ирландия, Холандия и Румъния).

Насоките за участие и пълното описание на процедурата са подробно изложени в документацията по откритата процедура. Тя е достъпна за получаване единствено по ел.поща, от 17 юни до 9 юли 2020 г., след поискване, изпратено до следните ел.пощи: natalia.lupi@gvc.weworld.it и federica.massanova@weworld.it.

Крайният срок за подаване на предложения е 16 юли 2020 г. (четвъртък), 18:00 ч. (CEST). Допълнителна информация и разяснения ще се публикуват на интернет страницата на възложителя „WeWorld GVC“.

Желаещите да участват следва да представят своите оферти в рамките на посочения срок. Оферти, изпратени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Обява на открита процедура (на английски език)

 

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange.
Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото
лице на климатичните промени” се финансира от Европейския съюз.

 

 75 посещения