Фондация „ЕкоОбщност“ е партньор по проект „Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени“, по договор за финансиране № CSO–LA/2019/410-153, подкрепен по програма DEAR и финансиран от Европейската комисия. Водеща организация в него е „WeWorld GCV“ от Италия, като проектът обединява 16 европейски партньора.

„WeWorld GVC“, извършваща дейност в 29 държави по света, получи безвъзмездна финансова помощ от Европейската комисия и стартира международна открита процедура в рамките на горепосочения проект.

Предмет на откритата процедура е предоставяне на следната услуга: специално разработено проучване за възприятията и познанията относно връзката между миграцията, изменението на климата и настоящия икономически модел, проведено сред млади хора (на възраст 16-35 г.) в 23 страни от Европейския съюз (Италия, Франция, Гърция, Германия, Испания, Португалия, Австрия, Унгария, Полша, България, Кипър, Белгия, и още: Словения, Малта, Хърватия, Латвия, Литва, Естония, Чехия, Словакия, Ирландия, Холандия и Румъния).

Насоките за участие и пълното описание на процедурата са подробно изложени в документацията по откритата процедура. Тя е достъпна за получаване единствено по ел.поща, от 17 юни до 9 юли 2020 г., след поискване, изпратено до следните ел.пощи: [email protected] и [email protected].

Крайният срок за подаване на предложения е 16 юли 2020 г. (четвъртък), 18:00 ч. (CEST). Допълнителна информация и разяснения ще се публикуват на интернет страницата на възложителя „WeWorld GVC“.

Желаещите да участват следва да представят своите оферти в рамките на посочения срок. Оферти, изпратени след крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

 

* Срокът за получаване на документацията по откритата процедура е удължен до 14 юли 2020 г.

** Срокът за подаване на оферти е удължен до 21 юли 2020 г. (вторник), 18:00 ч. (CEST).

Допълнителните промени са описани в уведомлението за промяна към откритата процедура.

 

Обява на откритата процедура (на английски език)

Уведомление за промяна към откритата процедура (на английски език)

 

Отварянето на офертите за участие в откритата процедура е насрочено за 22 юли 2020 г. 

 

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на 
климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска 
кампания за изграждане на по-добро бъдеще за 
климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните 
промени” се финансира от Европейския съюз по програма DEAR.

 

Loading