На 2 октомври предстои разглеждане в Комисията по развитие на Европейския парламент (DEVE) на предложение за решение, засягащо ефекта от изменението на климата върху уязвими групи от населението в развиващите се страни.

Отчитайки, че към момента в световен план ситуацията по постигане на свързаните с климатичните изменения цели е неудовлетворителна и се наблюдава изоставане, проектопредложението предлага Европейската комисия да изготви цялостна стратегия за приноса на ЕС към ограничаване на въздействието върху глобалното затопляне. То отчита миграцията като един все по-необходим механизъм за действие в отговор на тези процеси и предлага международни договорености, които да уредят процесите на климатична миграция.

Приветстваме, че Комисията по развитие е разработила текст, който отразява факта, че увеличаването на мащаба на климатичната криза създава заплахи, които принуждават хората да мигрират. Докладът подтиква ЕС към действия в посока на възможно по-скорошна климатична неутралност, каквито са и исканията на издигащите глас млади хора по протести за климата.“, казва Ева Искуердо, #ClimateOfChange координатор по застъпничеството към Европейското екологично бюро (EEB). „ЕС трябва да се превърне в по-гостоприемна дестинация за мигранти и бежанци и да разработи конкретни схеми за осигуряване на защита за климатичните мигранти.“

Подкрепяме констатацията на докладчика в Комисията – Моника Силвана Гонзалес, която признава липсата на достатъчно финансиране за най-пострадалите общности, особено по отношение на мерки за адаптация:

„ЕС, страните членки и други развити и бързо развиващи се страни трябва да разширят отчетливо мащаба на действията си, предвид факта че парниковите газове в атмосферата, които причиняват измененията в климата, са отделени почти изцяло от техни производства.“

Предложението засяга и темата с неравноправието между половете по отношение на уязвимостта към ефектите от изменението на климата и предвижда конкретно финансиране и мерки, които да доведат до обрат. Предвижда се и подкрепа за младите хора, отчитане на техния ценен принос за повишаване на информираността за измененията на климата в световен мащаб и нуждата от овластяването на младите поколения.

 

Да вдигнем летвата

Тези ключови действия са в основата и на финансирания от ЕС проект #ClimateOfChange, изпълняван под ръководството на WeWorld-GVC от Италия с 15 партньора от Европейския съюз. Проектът цели да ангажира и мобилизира млади хора по въпросите, свързани с климатичните промени и миграцията. Като част от кампанията и застъпническите дейности, призоваваме членовете на Европейския парламент в Комисията за развитие да направят още една стъпка напред и да заложат по-висока цел.

Намаляването на емисиите, предложено от членовете на парламента, трябва да бъде съизмеримо с необходимостта да се удържи покачване на температурите в глобален мащаб под критичното ниво от 1,5C. Това означава намаляване на емисиите от парникови газове с 65% до 2030 г. Консорциумът #ClimateOfChange настоява също членовете на Европейския парламент да заложат цел за справяне и премахване на бедността и за преодоляване на неравенствата.

С насочване на вниманието към политиките и финансирането, необходими за тази стратегия, предлагаме включване на всички сектори и особено на промишления, търговския, селскостопанския, инвестиционния и свързаните с миграционните политики. Това се налага предвид необходимостта климатичната стратегия да проникне и се приложи хоризонтално през всички области, за да изградим една преразпределяща и възобновяваща икономика.

Консорциумът #ClimateOfChange провежда изследване по тази тема, което се ръководи от екипа на Oxfam Deutschland. Акцентът е икономика, ориентирана към човека, която отчита и уважава както правото на всички хора да задоволяват основните си потребности, така и границите на системите в природата на нашата планета.

 

Екологична икономика

Консорциумът #ClimateOfChange отправя молба и за отчитане на разбиране не само за природните бедствия, но и за забавеното действие на ефектите от изменението на климата като причина за миграция. Те изискват включване на мерки за закрила и подкрепа за хората, които са принудени да се местят в рамките на страната си или между различни държави.

„Изменението на климата е преди всичко резултат от неустойчиви модели на производство и потребление в процеса на развитие. Като граждани и представители на гражданското общество, се обръщаме към Европейския съюз и страните членки с призив да действат смело и да поведат към преход към екологична икономика, която уважава човешките права и опазването на околната среда.“, настоява Маргарита Романели, координатор „Застъпничество“ по проекта #ClimateOfChange в WeWorld-GVC. „Европа трябва да се изправи пред предизвикателството и да поведе глобалния процес към нов екологичен хуманизъм и да преодолее неравенствата.“

Призоваваме всички членове на Европейския парламент в Комисията за развитие да вземат предвид предложените изменения в проектопредложението, предоставени от Консорциума #ClimateOfChange и да гласуват в тяхна подкрепа, тъй като времето изтича и това предложение е важна стъпка към признаването на проблема за хората, които са изложени в най-голяма степен на последиците и са човешкото лице на климатичните изменения.

 

Снимка: Rostyslav Savchyn

 

Проект „Спри промяната на климата, постави начало на 
климат на промяна! #ClimateOfChange. Общоевропейска 
кампания за изграждане на по-добро бъдеще за 
климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните 
промени” се финансира от Европейския съюз по програма DEAR.

 

 8,209 посещения