Да върнем гражданското си пространство!

 

Проектът накратко

Начало: 1 август 2020 г.
Продължителност: 36 месеца
Държави: 7
Бюджет: € 1 795 975 (100% принос от Фонда за регионално сътрудничество, финансиран по ФМ на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г.)
Интернет страницаhttps://civilspace.eu
Фейсбук страницаhttps://www.facebook.com/reclaimourcivilspace

 

Гражданските организации играят основна роля в отстояването на демократичните ценности, в защитата на индивидуалните свободи и достойнството, в подкрепата на уязвими групи както на местно, така и на национално ниво. През последните години обаче в световен мащаб се наблюдава ограничаване на гражданското пространство – явление, което навлезе в Европа чрез страни като Унгария, чиито „лоши практики“ вече се разпространяват и в Полша, Румъния, Словакия, както например показват проучванията на световното обединение от граждански организации и активисти „CIVICUS“. В този регион се забелязва, че в условията на все по-влошаваща се среда много от неправителствените организации (НПО) свиват своята дейност или се отдръпват от участие в разработването на политики. Ето защо проектът „Да върнем гражданското си пространство! – от местно към европейско ниво“ е насочен към и предвижда да въвлече и подпомогне основно местни, национални и европейски граждански организации и активистки групи, като ще търси въздействие също и върху политици и вземащи решения на европейско ниво, както и върху широката общественост.

Предвидените по проекта дейности целят да се противостои на засилващото се отстъпване от демократичните ценности и на свиването на гражданското пространство, което се наблюдава през последните 6-7 години, особено в Централна и Югоизточна Европа. Понастоящем политиката, касаеща гражданските организации е почти изцяло в компетенциите на отделните държави членки, ето защо основно намерение е това да се промени така, че гражданското общество да се превърне в значима тема за ЕС. Дългосрочната промяна, която проектът се стреми да постигне, е насочена към въвеждането и прилагането на цялостна европейска политика за гражданското общество, която да противодейства на отрицателните тенденции на затваряне на гражданското пространство, и по този начин да спомогне за укрепване на европейската демокрация като цяло.

 

Основни дейности

1. Комуникация

 • Видео интервюта и кратки документални филми за гражданското общество с участието на ключови фигури от партньорските държави.
 • Поредица подкасти на тема „Демокрация“, заснети в Унгария и Словакия, с участието на местни и международни гост-лектори.
 • Текущи комуникационни дейности, насочени към европейските граждански организации и мрежи, вземащите решения и широката общественост.
 • Разработване на интернет страница за проекта.
 • Свързване с отделни вземащи решения лица в ЕС за участие в срещи и събития.
 • Откриващо и закриващо събитие по проекта.

2Предварителна подготовка и оценка

 • Връзка с местни НПО и неформални групи за проучване на техните нужди.
 • Разработване на обучителни модули, съобразени с нуждите на НПО, по теми като: правото да знам, водене на кампании, комуникационни умения, международно право в областта на правата на човека, мобилизиране на гражданите и лидерство.
 • Обучение на обучители по подготвената методология.
 • Провеждане на фокус групи с представители на НПО и широката общественост в седемте страни, и на онлайн проучване за измерване на гражданската информираност и ангажираност.

3. Изграждане на капацитет на гражданските организации

 • Поредица от 10 обучения в Унгария по темите: комуникация и кампании, правно овластяване, застъпничество, избирателни права.
 • Поредица от 5 обучения и срещи за мрежуване на градски и селски НПО в Южна и Централна Полша, засягащи разработването на политики, лобирането, мобилизирането и въвличането на граждани.
 • Поредица от 7 обучения и срещи за мрежуване в Чехия, насочени към новосъздадени доброволчески движения и групи, работещи в областта на климата/околната среда, за развиване на умения за комуникация и застъпничество.
 • Поредица от 4 обучения и срещи за мрежуване и на 3 открити дебата за местни и национални НПО в Словакия.
 • Семинар за природозащитни организации в Румъния по специфични правни ограничения, засягащи тяхната работа.
 • Поредица от 3 обучения и срещи за мрежуване, насочени към малки граждански групи, неформални граждански мрежи и НПО в Румъния.
 • Поредица от онлайн и присъствени обучения и срещи за мрежуване за съществуващи или нововъзникнали екологични/общностни групи, младежки и селски НПО в България.
 • Поредица от 6 обучения и срещи за мрежуване/дебати за местни и национални НПО от Сърбия и Западните Балкани.
 • Текущи консултации за граждански организации, групи и движения, предоставяни от местни координатори във всяка от страните по проекта.
 • Създаване на библиотека с тематични материали и записи от уебинари на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност“.

4. Трансгранично сътрудничество

 • Регионален семинар и форум за обмен в Словакия относно конспиративни теории и слово на омразата.
 • Регионален семинар и форум за обмен в Чехия за нововъзникващи младежки движения.
 • Регионален семинар и форум за обмен в Румъния относно конспиративни теории и слово на омразата.
 • Регионален семинар и форум за обмен в Румъния за представяне резултатите от дейностите по опазване на биологичното разнообразие и разработване на план за действие с очертаване ролята на НПО в него.
 • Регионален семинар и форум за обмен в България относно популизма и комуникацията.
 • Регионален семинар и форум за обмен в Сърбия по теми, свързани с демокрацията, присъединяването към ЕС, популизма и комуникацията.
 • Регионален семинар и форум за обмен в Полша, касаещ местните общности и опазването на наследството.

5. Застъпничество и мрежуване на европейско ниво

 • Провеждане на проучване и въвеждащ семинар в Будапеща с представители на граждански мрежи от Австрия, Германия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, както и на представителни европейски организации на гражданското общество.
 • Семинар в Брюксел с представители на европейски институции и НПО за обсъждане на първа чернова на препоръки относно политика за гражданското общество.
 • Семинар в Прага с участието на представители на водещи европейски мрежи и представителни организации и НПО за проследяване на напредъка и допълнения по препоръките.
 • Заключителен семинар и пресконференция в Брюксел с представители на институции на ЕС, сдружения на представителни граждански организации и медии.

 

Партньори

 

Loading

Партньори