В началото на август 2023 г. стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд – символ на природозащитата в България и на Балканския полуостров.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Kоординираща организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“, а партньори са Фондът за дивата флора и фауна, Фондация „ЕкоОбщност“, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция на Природен парк „Сините камъни“, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България като гнездящ вид. А в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите там.

Правителствата на Естремадура и Андалусия, Испания ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България. Брадатите лешояди ще бъдат осигурени от VCF, които координират (EEP) Размножителната програма на затворено за брадатият лешояд.

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи и в много други ключови направления.

Дейности за подобряване на условията за гнездене:
– Поставяне на изкуствени платформи за загнездене на черен лешояд;
– Пилотно управление на гори за създаване на гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план.

Подобряване на хранителната база:
– Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство;
– Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“;
– Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.

Намаляване на заплахите:
– Обезопасяване на опасни електричести стълбове с цел намаляване смъртността от токови удари;
– Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитета на отговорните национални институции и други.

Проследяване на резултата от реинтродукциите:
– Маркиране и проследяване със сателитни предаватели;
– Създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и в съседните държави.

Популяризиране и трансфер на опит:
– Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния;
– Образователни дейности с учащи;
– Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях;
– Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.

Фондация „ЕкоОбщност“ се вклюва в проекта с дейности за опазване на брадатия лешояд във Врачански Балкан.

Повече за проекта:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/43252405/101113869/LIFE2027
https://greenbalkans.org/Zapochva-proekt-za-vazstanovyavane-na-bradatiya-leshoyad-v-Balgariya-i-na-Balkanite.-1-8038

Проектът е продължение на поредица от дейности, които партньорските организации осъществяват от 2004 година насам.

Научете повече за предишния проект, който възстанови черния лешояд като размножаващ се вид в България:
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Kratyk-otchet-za-proekta-Layman-s-report.c179

Научете повече за предишния проект, който възстанови белоглавия лешояд като размножаващ се вид в Стара планина:
https://greenbalkans.org/birdsofprey/life/indexdetails.php?menu_id=176

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) е с продължителност от 7 години (август 2023 – юли 2030 г.) Бюджетът му е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR по програма LIFE.

 

 

 

Loading