Снимка: Марина Горанова

 

 

Работим заедно за по-зелена Европа

 

 

Проектът накратко

Начало: 01.07.2020 г.
Продължителност: 12 месеца
Партньори: Фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация „Биоразнообразие“, Сдружение за дива природа „Балкани“
Бюджет: 9816,18 евро (100% принос от Фонд „Активни граждани“, финансиран по ФМ на ЕИП)

 

Биологичното разнообразие се определя по закон като неразделна част от националното богатство, а опазването му е приоритет и задължение както на държавните и общинските органи, така и на гражданите. Независимо от това България системно не изпълнява задълженията си по прилагане на общностната политика на Европейския съюз за опазване на биоразнообразието. Политиките и нормативните документи в сферата, издавани у нас след 2012–2013 г., са с недопустимо качество, а срещу страната ни има няколко наказателни процедури. Публичното участие на независими професионалисти извън държавните институции е обезсмислено и заменено с псевдодемократични и манипулирани от правителството форми на „обществено участие”.

Като организация, чиято мисия е да допринася за изграждането на отговорно отношение и действия на човека към природата, и за да противостоим на тези обезпокоителни практики, обединихме усилия с още две граждански организации и с признати учени и специалисти, имащи богат опит и експертни познания в областта на българската природа и на политиките, регламентиращи нейното съхраняване. Чрез общия ни проект предвиждаме да направим професионален анализ на слабостите на три от нормативните документи, отнасящи се до опазването на биоразнообразието у нас, които в момента са в процес на приемане или обновяване, а именно:

  • управленските приоритети и посока, залегнали в Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“;
  • издаването на заповеди и приоритизирането на природозащитните цели и мерки при обявяване на защитени зони за местообитания, залегнали в Документ за целите на „Натура 2000”;
  • докладването за състоянието на биоразнообразието по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

В работата ще се включат експерти, които са имали ключово участие в създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ и в нормативните документи, подходи и методики за нейното управление. В процеса на изследванията ще се осъществят също така консултации с професионалната общност – организациите, учените и специалистите с участие в създаването и управлението на екологичната мрежа. Като краен резултат ще бъдат изготвени препоръки за подобряване на анализираните нормативни документи, които ще се предоставят на държавните структури, отговорни за опазването и устойчивото ползване на българската природа.

 

Основни дейности

  • Изготвяне на ситуационен анализ

Предвижда се да бъде направено проучване и систематизиране на националните и европейски документи по осъществяване на общностната политика за опазване на биоразнообразието, за да се прецени тяхното очаквано развитие/промяна и да се установи посока на последващите ответни действия. За целта ще се събере информация за състоянието на определени документи, свързани с нормативната и правна рамка, по които страната ни има ангажименти и подлежи на наказателни процедури при неизпълнение от страна на Европейската комисия.

  •  Разработване на методика за изследване

На база на ситуационния анализ ще се разработи методика за провеждане на изследване върху изпълнението на целите на политиката за опазване на биоразнообразието в България. Методиката ще установи единна структура и логическа рамка, която да се следва при изготвянето на анализа на отделните нормативни документи и на препоръките по тях.

  • Провеждане на изследване върху прилагането на европейската политика за опазване на биоразнообразието от страна на България

В съгласие с разработената методика експертният екип ще анализира набелязаните нормативни документи и чрез посочване на отделни примери в тях ще изведе причините за неефективността на политиката у нас. Изследването ще обхване най-малко следните документи:
– Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“;
– Документ за целите на „Натура 2000“;
– заповедите за обявяване на защитени зони;
– докладванията по чл.17 и чл.12 по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците.

  • Обсъждане на изследването със заинтересовани страни и изготвяне на становища

Чрез конференции и кореспонденция ще се проведе обсъждане с голям кръг от заинтересовани страни, обвързани с мрежата „Натура 2000“ – извънправителствени експерти и организации, участвали/щи в нейното създаване и управление; автори на методологията, залегнала в основата за управлението й; неправителствени организации вносители на предложения за обявяване на защитени зони в страната. Мненията и забележките от тези консултации ще послужат при изготвянето на крайния вариант на изследването и на препоръките за преодоляване на установените проблеми в обхвата и прилагането на политиката за опазване на биоразнообразието.

  • Застъпничество пред МОСВ за подобряване на изпълнението на политиката

На среща с представители на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и негови звена ще бъде представен за обсъждане анализът и резултатите от проведеното изследване, както и изведените препоръки за подобряване на прилагането на европейската политика за опазване на биоразнообразието у нас. В допълнение докладът ще бъде публикуван и достъпен за широката общественост в електронен формат, и ще бъде предоставен на МОСВ и всички негови структури, имащи отношение и отговорности към управлението на „Натура 2000“.

  • Комуникация и информиране

С цел широко разгласяване на провежданото изследване, неговите резултати и постигнатия напредък в диалога с институциите по отношение на прилагането на природозащитните политики у нас, са предвидени различни комуникационни дейности: пресконференции, прессъобщения, публикации в интернет и фейсбук страниците на партньорите по проекта, изпращане на доклада с анализа и препоръките до Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, както и до други страни, имащи интерес и отношение към тези политики (сдружения на ловци, рибари, земеделци и др.; фирми, изготвящи доклади и експертизи по ОВОС, ОС, ЕО; работодателски и съсловни организации; и др.).

 

Проектът се изпълнява от:

                   

 

Проектът „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“ 
се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9816 евро, предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта 
е да се направи експертен анализ на слабостите в три документа, регламентиращи 
политиката по опазване на биоразнообразието в България, вкл. чрез консултации с 
професионалната общност, и да бъдат изготвени препоръки за подобряването им.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

Свързани новини:

Ще остане ли „Натура 2000“ в България?

Анализ потвърждава натрупаните проблеми и пропуски в природозащитната политика у нас

Пропуски и некоректни данни в задължителното докладване за състоянието на видове и местообитания от „Натура 2000“ води до липса на мерки и финансиране за тяхното опазване

 

 

Loading