В края на 2018 г. фондация „ЕкоОбщност“ се включи в сътрудничество с други пет неправителствени организации от Централна и Източна Европа, с които започна 2-годишна инициатива, насочена към насърчаване на европейското гражданство и подобряване на условията за демократично участие на ниво ЕС. Под името „Да върнем гражданското си пространство!“ партньорският проект насочва усилия към подобряване разбирането на гражданите за процеса на създаването на политиките на Съюза и към разгласяване на възможностите за включване в обществени и междукултурни дейности и доброволчество. В него участват членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия и Унгария и румънската „Фондация за развитие на гражданското общество“.

За постигането на поставените задачи е предвидено във всяка от държавите да бъдат проведени предварителни срещи, интервюта и анкети с представители на местни активистки и граждански групи, които да очертаят състоянието и проблемите пред гражданския сектор. Събраните данни ще се включат в доклади, а резултатите от проучванията ще послужат за подготвянето на обучения и обсъждания, които да са от полза за допитаните организации и да спомогнат за подобряване на техния капацитет по отношение прилагането и въздействието върху политиките на местно и европейско ниво.

Съвместните дейности предвиждат провеждане и на серия от конференции и работилници в различните страни, които ще съберат заедно представители на националните и чуждестранните граждански групи и сдружения. Събитията ще дадат възможност както на отдавна действащи, така и на новонабиращи сила организации и движения да споделят своя опит и идеи в изготвянето на национални и европейски политики, като така допринесат за разрастването на граждански активното общество. Тези срещи ще предоставят трибуна за обсъждане на състоянието, предизвикателствата, успехите и възможностите за участие в обществения живот на днешните НПО, работещи в контекста на едно все по-осезаемо свиващо се гражданско пространство. Обученията ще засегнат както съществуващи политики на ЕС, касаещи сектора, така и изграждане на умения по отношение на публично-политическия аспект в работата му. Целта е да се намери пресечната точка на местното с европейското ниво, да се очертаят общите на политическо ниво проблеми и нужди пред тези организации в отделните държави, които да спомогнат за формулирането на конкретни препоръки за цялостна политика на ЕС, касаеща гражданското общество.

В допълнение, в рамките на проекта, въвлечените участници ще получават електронен бюлетин по теми, свързани с гражданската активност, участие, застъпничество и публични политики. Партньорите в инициативата също така са отворени за обратна връзка и споделяне от страна на обучаваните организации за развитието на дейностите им, като са готови да предоставят и напътствия при необходимост.

Продължителността на проекта е от 21.08.2018 г. до 20.02.2020 г., а общата стойност на привлеченото от ЕК финансиране възлиза на 150 000 €.

 

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество
в посока на цялостна политка на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! -
Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society”)
се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия. Проектът се
осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България,
Полша, Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското
общество“, Румъния.

 

 

Свързани новини:

Актуални граждански теми и практически работилници събират организации от Централна и Източна Европа

32 организации от България, Румъния и Унгария обсъдиха успехите и предизвикателствата пред гражданския сектор

Международна конференция „Граждански пространства“ във Варна предоставя място за обсъждане, включване и вдъхновения

Представители на гражданския сектор от 6 страни обсъдиха проблемите пред гражданското общество в Европа

95 организации от цяла Европа застанаха зад „Препоръки за цялостна европейска политика и стратегия за гражданското общество“

Защо Европейският съюз трябва да направи повече за гражданското общество?

Заместник-председателят на ЕК с отговор на предложените препоръки за засилване ролята на гражданското общество

 

 

Loading