Сред основните направления в дейностите на фондация „ЕкоОбщност“ е екологичното образование, целящо промяна в нагласите на хората към по-щадящо и отговорно към околната среда поведение. С една от настоящите си инициативи в тази посока насочихме поглед към природата и биоразнообразието в парк „Кайлъка“ край град Плевен.

Парк „Кайлъка“ е защитена местност, богата на животински и растителни видове, някои от които са уникални за страната, а други са застрашени от изчезване и включени в Червената книга на България. Въпреки това се наблюдава липса на информираност сред посетителите за ценните видове, които местността съхранява, забелязва се силно потребителско отношение към нея като „парк“, както и осезаемо натоварване от антропогенни дейности, вкл. с навлизане на автомобили. Ето защо от фондация „ЕкоОбщност“ подехме проект, с който чрез практически ориентирани обучения да насърчим опознаването и опазването на природната среда и богатство в защитена местност Кайлъка.

Акцент в проекта е работата с младежи от средните училища в Плевен за подобряване на познанията им за биоразнообразието и осъзнаване на необходимостта от опазването му, за да се насърчи в тях природосъобразно мислене и поведение. Планирани са поредица от теоретични и практически обучения в училища, в Регионалния исторически музей в Плевен и сред природата на Кайлъка по теми, свързани с редките, лечебните и характерни за местността растения, с интересните и често срещани в парка птици, както и с полезната роля и значение на прилепите, които са ценна част от местната фауна. Учениците ще се включат в теренни обучения с експерти и биолози за наблюдение и разпознаване на растителни видове и птици, както и в изследване с детектор за прилепи за опознаване на техните местообитания.

По повод 80-годишнината от обявяването на местността за народен парк ще се проведе ученически конкурс на природна тематика, а част от творбите ще бъдат включени в подвижна изложба. В допълнение ще бъдат организирани информационни дни за запознаване на широката общественост в Плевен с интересни факти за флората и фауната в района на Кайлъка и неговото природно наследство.

С въвличането на млади хора в различните дейности се надяваме да предизвикаме в тях активна гражданска позиция по отношение на природата в родния им край, както и да развием уменията и увереността им да търсят институциите по свързани с опазването на околната среда въпроси и да привличат подкрепата и вниманието на обществеността. В дългосрочен план целта на инициативата е да провокира интерес, да обогати знанията и изгради отговорно отношение у хората към ценността на защитена местност Кайлъка. Стремежът е да се промени и задълбочи разбирането за нея – от място, което просто „ползваме“ за почивка, към една природна среда, изпълнена с живот и предлагаща любопитни за наблюдение и изследване животни и растения.

Партньор по проекта е Регионален исторически музей – Плевен, чиито експерти от отдел „Природа“ ще представят част от лекциите по темите, свързани с видовото разнообразие в защитената местност, ще се включат в провеждането на информационни дни за Международната нощ на прилепите и на конкурса за ученически творби и идеи, посветени на опазването на Кайлъка.

 

Проект „Кайлъка – живата изследователска 
лаборатория на природата” е подкрепен финансово 
от Обществения борд на TELUS International в 
България и се изпълнява от фондация „ЕкоОбщност”
                   в сътрудничество с Регионален исторически 
                   музей - Плевен.

 

 

Свързани новини:

Покана за лятно училище в защитена местност Кайлъка

Отбелязахме Нощта на прилепите в Плевен

Ученици от МГ „Гео Милев“ – Плевен опознаха растителното разнообразие в Кайлъка

Ученици от две плевенски училища разшириха познанията си за прилепите

Младежи от Плевен обогатиха познанията си за растенията и животните в защитена местност Кайлъка

Конкурс „Кайлъка – любимо кътче от природата“

Четвъртокласници беседваха за лечебните растения и редки видове птици в Кайлъка

Отличихме творбите на участниците в конкурс „Кайлъка – любимо кътче от природата“

 

Loading