Излез от черупката! Влез в ZlatenOreh.net!

Мрежа за неформално образование за устойчиво развитие

 

Какво е „Златен орех”?

„Златен орех” е мрежа от организации в България, които работят и предлагат услуги в сферата на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Тя е отворена за всички съмишленици на идеята за учене през целия живот, които търсят или провеждат обучения с такава насоченост.

Ако вие сте нестопанска организация или бизнес, учител или учащ, местна общност или медия, образователна или друга държавна институция (музей, дирекция на природен/национален парк и др.), и развивате дейност в областта, присъединете се към първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие.

 

Защо „Златен орех“?

В рамките на проект „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие” седем организации с дългогодишен опит разработиха в партньорство критерии и знак за качество и ги съгласуваха с представители на формалното и неформалното образование от цялата страна. Критериите и знакът са базирани на европейски опит и стандарти в областта и, от една страна, повишават капацитета на действащите организации, а от друга – гарантират качество на предлаганите услуги за всички потребители. Така за първи път в България бяха изведени индикатори за оценка и критерии за качество на образованието за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование. Те послужиха като база за създаване на онлайн платформа, която обединява всички регистрирани в мрежата организации, носители на знака за качество „Златен орех“.

 

Какво ви дава „Златен орех“:

  • място за предлагане и популяризиране на неформални образователни дейности по културни, социални, икономически или екологични теми;
  • актуална и пълна информация за предстоящи обучения и събития от сферата на образованието за устойчиво развитие, провеждани на територията на цялата страна;
  • обмен на опит и добри практики в областта на образованието за устойчиво развитие;
  • споделяне на образователни информационни материали;
  • възможност за намиране на партньори и за сътрудничество между организации, извършващи образователни дейности.

 

Как да се включите?

Ако сте организация или институция, предоставяща неформални образователни услуги и дейности – станете част от мрежата, като кандидатствате на ZlatenOreh.net.

Ако сте родители, учители или учащи – очакваме Ви на ZlatenOreh.net с предложения за най-интересните образователни мероприятия и дейности! Ще намерите програми и инициативи със знак за качество, на който можете да се доверите.

Ако сте медия – абонирайте се за бюлетина на ZlatenOreh.net, за да получавате актуална информация за събития и инициативи от света на образованието за устойчиво развитие.

 

Защо образование за устойчиво развитие?

Образованието за устойчиво развитие е процес на личностно и социално развитие, който продължава през целия живот и чрез който се придобиват знания и умения, формират се перспективи и ценности. То интегрира икономически, екологични, социални и културни аспекти от живота и изгражда отговорно поведение към заобикалящия ни свят.

 

Защо неформално образование?

Неформалното образование обозначава всички организирани образователни дейности извън установената традиционна образователна система на начално, средно и висше образование. То е свързано с алтернативни и интерактивни методи на преподаване, които поставят всеки участник в центъра на обучителния процес, осъществявайки личностно, социално и хармонично израстване на всяко дете, млад човек или възрастен. Важно при неформалното учене и образование е доброволното участие и наличието на структурирана и адаптираща се среда за учене и израстване.

Неформалното образование е:

  • достъпно за всички, независимо от тяхната възраст, образователна квалификация или специализация;
  • включващо за всички – методите са игрови, симулационни, дискусионни и други, като участниците са равноправни и мнението на всеки е ценно;
  • базирано на личен опит, на учене чрез правене в реална среда и на осмисляне на преживяното.

 

Фондация „Екоцентрик“, Фондация „ЕкоОбщност“, Сдружение „Клуб приятели на Природен парк „Врачански Балкан”, Сдружение „Екомисия 21 век“, Сдружение „ГЕУМ“, Сдружение „Зелени Балкани“ и Народно читалище „Бъдеще сега 2006” са основатели на „Златен орех” – мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование.

 

Проектът „Платформа за популяризиране и качество на образованието за устойчиво развитие“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

 

Loading