Презентации от Форум за проблемите с трафика като фактор за замърсяването в София, проведен на 16 април 2015 г. в Център за култура и дебат „Червената къща“:

 

Граждански идеи и усилия за по-добро развитие на градската среда в София

Емисии и качество на атмосферния въздух

Трафикът като фактор за замърсяване на атмосферния въздух в София

Влияние на замърсяването на въздуха от автомобилния тряфик върху имунната система и алергизацията на организма

Политика на Столична община за намаляване на вредните емисии в резултат от транспортния трафик

Представяне на Шумова карта и План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в Столична община. Наблюдения върху ефективността на мерките  за намаляване на шума в големите градове в страната

За по-добро развитие на градската среда в София: граждански идеи и усилия

 

 

Loading