Снимка: СДП "Балкани"

Като част от Европейския съюз България има сериозен ангажимент към опазването на биоразнообразието и най-ценните природни кътчета на стария континент. С близо 35% от територията на страната, обявена за част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни има огромен потенциал да допринася значително за постигане на общите природозащитни цели.

За съжаление обаче вече 15 години българската държава изпитва сериозни затруднения в прилагането на европейското и националното законодателство в областта на околната среда.

Настоящият документ обобщава резултатите от експертен анализ на проблемите в управлението на биоразнообразието и екологичната мрежа НАТУРА 2000 в контекста на европейските усилия за опазване на природата. Освен представяне на предизвикателствата експертите предлагат също препоръки и решения за разрешаване на проблемите, свързани с:

  • определяне на природозащитни цели и мерки на защитени зони по Директивата за местообитанията
  • докладване за природозащитното състояние на целеви природни местообитания, растения и животни към Европейската агенция по околна среда
  • стратегическото планиране на дейности в мрежата НАТУРА 2000.

Критичният анализ е изготвен като част от проект „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“, който се изпълнява от фондация „ЕкоОбщност“, Българска фондация „Биоразнообразие“ и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Автори на изследването са Андрей Ковачев, Катерина Раковска, Петко Цветков, Петър Шурулинков,  Росен Цонев, Чавдар Гусев и Симеон Арангелов. Експертният анализ засяга документи, публикувани до 2020 г. с изключение на Националната рамка за приоритетни действия в НАТУРА 2000, чието обсъждане се проведе през 2021 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Брошурите можете да изтеглите на български и английски език от връзките по-долу:

НАТУРА2000 и опазване на биоразнообразието в България – проблеми и решения (бълг.език)

NATURA2000 and biodiversity conservation in Bulgaria – problems and solutions (English version)

Loading