Хората нямат ясна представа за проблема с промените в климата, а когато природните бедствия ни връхлетят се съсреточаваме основно върху търсене на „виновника“ и причинените щети.  Днес искаме да формулираме решения в аванс, а не пост фактум. С тези думи д-р Ирина Алексиева, изпълнителен директор на Българското училище за политика „Димитър Паница“ откри кръглата маса за превенция и реакция при природни бедствия. Дискусията, организирана от училището и фондация „ЕкоОбщност“  се състоя миналия петък, 11 март 2016 г., в хотел „Радисън“.

В нея участваха кметове и общински съветници от цялата страна, представители на Националното сдружение на общините и на Асоциацията на градовете и регионите, представители на  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, неправителствени организации, представители на академичните среди. Форумът е част от проекта „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.

По време на работата ни в страната си дадохме сметка, че говорим за климатичните промени, но ги възприемаме като даденост, заяви Любомира Колчева, изпълнителен директор на „ЕкоОбщност“. Тя подчерта, че и институциите, и неправителствените организации имат още много работа, за да преместят акцента от преодоляване на последствията към превенция на бедствията. В изказването си постави акцент и върху удачните комуникационни канали, начина на поднасяне на информацията и механизмите за включване на гражданите в този процес.

Проф.Майя Грекова представи изводите от теренно проучване на съществуващите механизми за реакция при бедствия на местни власти и институции, информиране и подготовка на гражданите и превенция. Проучването стъпва върху анализ на 55 интервюта с представители на местни общности, институции, власти и медии и 7 фокус групи в общините Берковица и Бургас. То показва необходимост от задълбочен анализ на съществуващата нормативна уредба, отнасяща се до бедствия, и отстраняване на съществуващи противоречия, пропуски, дублиране на задължения и неясни формулировки. Сред препоръките са да се създадат механизми информацията от системата за мониторинг на климатичните промени да достига навреме до местните власти, да има постоянно действащи структури на областно и на общинско равнище, които да носят отговорност за дейностите по превенция на бедствията, да се разработят и разпространяват информационни и образователни материали, както и да се създаде централизирано координационно звено, което да работи постоянно за превенция, а не да се събира само по време на бедствено положение.

Идеите и мненията, обменени в дискусията, ще бъдат обобщени и с тях ще се допълнят предложенията на фондация „ЕкоОбщност“ и с тях ще бъдат запознати народните представители.

По време на събитието изпълнителният директор на БУП „Димитър Паница“ представи и проекта „Гражданомер“ – онлайн пространството за среща на истинските граждани www.grajdanomer.bg . Сайтът съдържа пет теста, чрез които всеки може да провери познава ли българската Конституция и знае ли гражданските си права.

Проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg

Loading