Фондация „ЕкоОбщност“ обявява програма за малки проекти за финансиране на дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на младите хора по отношение на природата и климатичната криза и свързаната с нея миграция. Целите, които програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” си поставя, са да мотивира активно участие на младите хора чрез разработване и споделяне на добри практики, насочени към повишаване на информираността относно екологичната/климатичната справедливост; да стимулира прилагането на новаторски подходи и форми на разгласяване по въпросите на екологичната/ климатичната справедливост; да допринесе за увеличаване познанията на младите по въпросите на устойчивото и отговорно поведение; да насърчава сътрудничество между организации по темите на устойчивото развитие, икономика на благосъстоянието, екологично отговорното поведение, миграцията и правата на човека.

Целевите групи на дейностите по програмата са млади хора на възраст от 16 до 35 години и лица, вземащи решения на местно, национално и европейско ниво.

От подкрепените чрез програмата проекти се очаква да ангажират и мотивират младите хора да се включат в глобалното движение за климатична справедливост #ClimateOfChange, Основните посоки на действия, които програмата ще подкрепи, са:

  • Активно гражданство: действия, насърчаващи създаването на групи/движения от млади хора, отдадени на споделената грижа към околната среда и общността.
  • Междупоколенческо и междукултурно общуване: действия, насърчаващи общуването, обмена и създаването на взаимоотношения между младите хора, както и между хора от различен произход, социален профил и възраст за общата кауза по справяне с предизвикателствата на климатичната криза.
  • Неформално образование: действия, насърчаващи придобиването и разпространението на знания за отговорен към околната среда начин на живот и на достоверни данни за климатичната криза и миграция, вкл. чрез използването на творчески и развлекателни похвати.
  • Участие в комуникационни дейности: инициативи, насочени към включване на младите хора в планирането и осъществяването на комуникационни и застъпнически кампании за екологична/ климатична справедливост.

Програмата приема предложения от граждански организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, чиито дейности са насочени към младите хора и от неформални сдружения, клубове, групи и движения на местно и национално ниво.

Програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” предвижда да подкрепи от 5 до 8 проектни предложения. Размерът на един проект следва да бъде между 3900 и 9750 лв.

Периодът за изпълнение на проектите е от 01.03.2023 до 15.04.2023 г. Срокът за предаване на проектните предложения е 19.02.2023 г.

Насоки за кандидатстване и пълен набор от необходимите документи можете да намерите тук.

 

Програмата “МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” се осъществява в рамките на проект „Климат на промяна“ („Спри промяната на климата, постави начало на климат на промяна! #ClimateOfChange. Проектът е общоевропейска кампания за изграждане на по-добро бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”) и обединява 16 партньора от 13 страни членки на Европейския съюз. Той е финансиран по Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на Европейската комисия.

Loading