На 8 и 9 октомври Морската столица бе домакин на международната конференция „Граждански пространства“, организирана от фондация „ЕкоОбщност“ в сътрудничество с „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Варна. Програмата включваше лекции и представяния, касаещи европейските политики, тенденциите в развитието на гражданското общество в Централна и Източна Европа, както и обучителен панел.

Събитието събра над 70 участници, представители на граждански организации от Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Словакия и България, които обсъдиха състоянието и предизвикателствата пред тях в момента. Свиващото се гражданско пространство, под натиск за ограничаване на свободата и дейността на гражданските организации в Европа, се явява общ знаменател за проблемите на сектора. Опити да се намалят възможностите за достъп до информация и участие във формулиране, изпълнение и мониторинг на местни и национални политики и програми, вкл. финансирани от Европейската комисия, се наблюдават под различна форма във всички страни от тази част на Европа.

През първия ден представители на български и на международните организации в събитието дадоха примери как гражданското общество привлича европейското внимание и подкрепа за местни проблеми и каузи, като: кампаниите за спасяване на Пирин и Кресненския пролом в България, защитата на Беловежката гора в Полша, акцията за солидарност, организирана от гражданска коалиция в Унгария и др. Беше предоставена информация за възможностите за финансиране от бюджета на ЕС за периода 2020-2027; резюме на текущите събития в новия Европейски парламент и Комисия, касаещи гражданското общество; както и споделен опит от участието на НПО в Комитетите за наблюдение на ОП 2014-2020. Вторият ден бе с по-практическа насоченост и включи обучения, по време на които лекторите представиха техники за по-добра комуникация на дейностите на неправителствените организации, полезни съвети за работата им с медиите, ролята на платформите за културен диалог, вдъхновяващи идеи как каузите могат да постигнат по-силно въздействие и отзвук с помощта на изкуството.

В отделните тематични панели, посветени на разработването на оперативните програми за следващия програмен период 2021-2027, на възможностите да се привличат и разширяват групите от поддръжници и доброволци, подкрепящи гражданските усилия, както и на включването на по-разчупени и провокиращи участие методи за привличане на нови участници в дейностите, бяха предложени интересни мнения и коментари от представители на много граждански организации от страната. Сред тях бяха Виктория Николова от Областен информационен център-Варна, Дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, Даниел Попов от CEE Bankwatch Network, Катерина Раковска от WWF България, Петко Ковачев от „Институт за зелена политика“, Нора Константинова от „Лаборатория за култура и изкуство“, Екатерина Попова от „Български дарителски форум“, Диана Андреева от фондация „ЕкоОбщност“, Диана Настева от сдружение „Няма невъзможни неща“ и Цветан Кръстев от школа „Дедал“.

Йозеф Яри от сдружение „Партньорство за околна среда“, Чехия, представи очакванията за формата на програма „Права и ценности“ на Европейската комисия за програмен период 2021-27, като един от основните инструменти, на които гражданските организации възлагат очаквания за подкрепа на усилията им за силно гражданско общество и правов ред. Той отчете, че предвид периода на дискутиране и промени в бюджетите на различните финансови инструменти на Съюза, в момента има вероятност част от първоначално очакваните стойности на бюджета й да претърпят отрицателни промени. Това изисква активност от страна на гражданските организации, за да се гарантира достатъчен ресурс за подкрепа на усилията му.

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с проблемите на всяка от представените страни членки и да обсъдят механизмите на действие, с които гражданският сектор се опитва да удържи и ограничи тези тенденции. Като една от посоките, представени и като крайна цел на проекта „Да върнем гражданското си пространство!“, в рамките на който се организира събитието, са препоръки за разработване на Бяла книга на Европейската комисия за гражданското общество, която да представлява цялостна стратегия или политика на Съюза по отношение на укрепването на гражданското общество, свободи и демократични ценности. Проектотекстът на препоръките за първи път бе представен на конференцията, а необходимостта от отправянето им към институциите на ЕС се обяснява в уводните думи на самия документ: „Гражданските организации играят жизненоважна роля за насърчаването и прилагането на универсални и европейски ценности на местно, национално и наднационално ниво и често са първата и последна гранична линия, поддържаща и насърчаваща ключови ценности, като зачитане на човешките права, достойнство, свобода, толерантност и солидарност. За да изпълни своите демократични роли и функции, както и за да осигури защитено пространство, в което гражданите могат да упражняват своите свободи, гражданското общество се нуждае от благоприятна среда за развитие. Въпреки това днес сме свидетели на обратни тенденции и свиване на гражданското пространство може да се наблюдава във все повече европейски страни, което се проявява в кампании за оклеветяване и дискредитиране, тормоз и различни правни ограничения, възпрепятстващи гражданските действия.“ Текстът предстои да бъде представен за обсъждане и по време на следващите два международни форума, които ще се проведат в Чехия и Словакия до края на ноември. След това той ще бъде допълнен, съобразно коментарите и предложенията на участниците в събитията, и изпратен до Еврокомисията.

 

Програмата и представените по време на конференцията презентации можете да свалите оттук:

Програма на конференция „Граждански пространства“, гр. Варна, 8-9.10.2019 г.

Презентации на говорителите:

 

 

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка
на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a 
comprehensive EU policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия.
Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия
и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“, Румъния.

 

 3,200 посещения