95 граждански организации от цяла Европа се обединиха зад предложение с препоръки за цялостна европейска политика и стратегия за гражданското общество. Документът е изготвен по инициатива на 6 фондации от Полша, Унгария, Румъния, Чехия, Словакия и България, сред които е и „ЕкоОбщност“, и е резултат от тяхната работа по проект „Да върнем гражданското си пространство!“.

Текстът на препоръките бе представен и консултиран в поредица от национални и международни форуми през 2019 г., един от които бе и международната конференция „Граждански пространства“, провела се на 8 и 9 октомври 2019 г. във Варна, а също и в директна комуникация с граждански организации и мрежи. Предложението е породено от споделеното разбиране, че Европейската комисия следва да очертае минимални общи стандарти, които всички държави членки да спазват по отношение на своите граждански общества, както и да даде основни политически инструменти, които биха спомогнали не само за преодоляване на проблема със свиващото се гражданско пространство, но и за създаване на благоприятна среда, в която НПО да могат да изпълняват ролята си за поддържането на гражданското включване, конструктивния диалог и здравословната среда. В документа са очертани ключовите области и елементи на една потенциална цялостна стратегия на ЕС за гражданското общество.

Съдържанието на препоръките се основава на предходна работа и предложения на международни органи и НПО. Дългосрочната цел на този текст е да послужи като основа на така необходимия официален документ (напр. Зелена книга на Комисията), който да изясни позицията на ЕС относно гражданското общество и неговите функции, да обсъди до каква степен и по какъв начин Съюзът ще се обвърже с организациите, какви инструменти са налични или ще бъдат разработени за справяне със свиващото се гражданско пространство, вкл. ключови сфери и средства, чрез които той ще насърчи държавите членки да прилагат подобни мерки на национално ниво.

Сдружение „Партньорство за околна среда“, обединяващо 5 от организациите, участващи в проекта, ще продължи да работи за представяне и популяризиране на препоръките сред представители на европейски институции, имащи отношение към осъществяване на политики, засягащи гражданското участие и пространство.

С текста на документа можете да се запознаете тук:

Препоръки за европейска политика и стратегия за гражданското общество

 

 

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка
на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a 
comprehensive EU policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия.
Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия
и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“, Румъния.

Loading