Гражданските организации са основни застъпници и привърженици на идеята за европейско гражданство, както и на общите европейски ценности. Това ги превръща във важни съюзници на европейските институции в днешните времена на нарастващ евроскептицизъм и популистки антиевропейски настроения. Има правителства обаче, които все по-често възпрепятстват свободната дейност на тези организации чрез различни административни мерки, тормоз и законови ограничения (според Доклада относно основните права на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 2018 г.).

Това свиване на гражданското пространство се наблюдава през последните години в световен мащаб. В Европа явлението навлезе чрез страни като Унгария, чиито „лоши практики“ вече се разпространяват и в Полша, Румъния, Словакия. България не остава по-назад – неправителствените организации (НПО) у нас, които в същността си са израз на конституционното право на гражданите да се сдружават, също са обект на нападки, дискредитиране и очерняне. През юни тази година Европейската комисия спечели дело срещу Унгария в Съда на ЕС, касаещо Закона за прозрачността, въвеждащ ограничения за чуждестранното финансиране на гражданските организации в тази страна. В решението си Съдът ясно заявява, че подобни действия нарушават както правото на сдружаване, така и европейското право. На фона на тези събития две седмици по-късно в нашия парламент бе внесен законопроект от ПГ „Обединени патриоти“ за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Предложенията в него застрашават свободата на сдружаване, биха довели до необосновани ограничения и санкции за ЮЛНЦ, и като цяло по дискриминативен начин целят да възпрепятват работата и възможностите за действие на НПО у нас.

Понастоящем политиката, касаеща гражданските организации в ЕС, е почти изцяло в компетенциите на отделните държави членки. От случващото се през последните 6-7 години обаче, особено в Централна и Югоизточна Европа, става ясно, че това състояние на нещата не е устойчиво и води до свиване на гражданското пространство по целия континент. А досегашният опит сочи, че съществуващите инструменти на европейските институции не са в състояние да окажат достатъчно ефективно въздействие, че да обърнат този ход. Ето защо един от начините да се повлияе този проблем е да се насочат съвместни усилия в разработването на съответни европейски политики и гражданското общество да се превърне в значим въпрос за Европейския съюз.

Подобна идея стои в основата на проекта „Да върнем гражданското си пространство!”, който продължава и надгражда предходни действия на няколко неправителствени организации от различни държави, обединени от дългосрочните си намерения и стремеж да допринасят за създаването на благоприятна среда за своите граждански общества. Настоящата инициатива събира 10 партньора от 8 страни и цели да противостои на засилващото се отстъпване от демократичните ценности и на свиването на гражданското пространство, тъй като, наред с други отрицателни последствия, тази посока на развитие на европейските общества застрашава основни принципи, върху които е изграден Съюзът.

За да се противодейства на това явление, проектните дейности са съсредоточени върху два основни аспекта. Първо, изграждане на капацитет в граждански организации, активистки групи и движения чрез поредица от обучения, консултации и срещи, и включването им в съществуващи мрежи и партньорства, с което се цели да им се дадат умения и възможност за участие във формирането на политики, касаещи гражданското общество на местно, национално и европейско ниво. И второ, свързване на местното равнище с европейското чрез въвличане на широк кръг участници в съвместно разработване на набор от мерки и инструменти на европейска политика, която да защитава и укрепва гражданското общество.

В допълнение, с предвидените комуникационни дейности, се цели още да се подчертае ролята и функциите на гражданското общество за поддържането на здрава държавна система, да се изтъкне работата и усилията на неправителствените организации в тази посока, както и да се повиши тяхната информираност и познания относно отрицателните тенденции, засягащи европейските общества, като ще се търси въздействие също и върху политици и вземащи решения на европейско ниво, и широката общественост. В дългосрочен план стремежът и усилията на партньорите в тази инициатива са насочени към въвеждането и прилагането на цялостна европейска политика за гражданското общество, която да противодейства на затварянето на гражданското пространство, и по този начин да спомогне за укрепване на европейската демокрация като цяло.

 

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (ФМ на ЕИП и НФМ 
чрез Фонда за регионално сътрудничество). Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за 
околна среда” от България, Полша, Румъния, Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие 
на гражданското общество“, Румъния, „Младежка инициатива за правата на човека“, Сърбия, „Унгарски съюз за 
граждански свободи“ и с експертна подкрепа от Норвежкия хелзинкски комитет.

 

 717 посещения