Международната конференция “Градската среда като пространство за реализиране на устойчиви политики“ се проведе на 28 и 29 ноември в гр. Пловдив.

В конференцията се включиха над 40 активисти, представители на граждански организации и местни власти от цялата страна. Основните теми, които участниците дискутираха, бяха свързани с политиките за устойчиво управление и развитие на градската среда и в частност, на зелените пространства в тях. Участниците в конференцията споделиха своя опит в работата по казуси, които са емблематични за техните градове: новата визията за устойчиво развитие на София, защитата на зелените и културните пространства в новия ОУП на Пловдив, борбата за запазване на парк “Бедечка” в Стара Загора и др.

В конференцията взеха участие и експерти от партниращи на фондация “ЕкоОбщност” организации от Чехия, Норвегия, Румъния и Унгария. Те запознаха участниците със своите добри практики по отношение на грижата за зелените пространства в градовете и младежкото участие в демократичните процеси.

Особено ценен и интересен опит споделиха и колегите от Чешката република, които представиха тяхна добра практика по управление на зелената система в град Бърно чрез общинско предприятие, с пълноценно интегриране на екологосъобразни практики и използване на естествени способи за възстановяване на местообитания в градски паркове, активно включване на гражданите чрез периодично организиране на общностни събития и празници, работа с млади хора. Ласе Томасен от Норвежкия хелзинкски комитет представи начините, по които младите хора в Норвегия участват активно в местния живот още от училище, какви са формите на младежко включване за отстояване на права и подобряване на средата за живот и учене чрез въвеждане на техни собствени идеи.

Един от положителните резултати от конференцията беше инициирането на неформална мрежа от НПО и активисти, които работят по проблемите на градската среда. Те решиха да създадат своя комуникационна среда, в която да обменят опит и идеи за привличане на по-широка гражданска подкрепа и участие и решаване на актуални проблеми на градската среда. Координатор на мрежата ще бъде фондация “ЕкоОбщност”.

Събитието беше част от поредица форуми, които се провеждат във всички държави партньори по проекта “Да върнем гражданското си пространство: от местно към европейско ниво” (Унгария, Словакия, Полша, Румъния, Чешката република, България, Сърбия и Норвегия) и има за цел да подобри условията и да насърчи демократичното гражданско участие в страни от Европейския съюз.

Презентации от конференцията:

Lasse Thomassen, Norwegian Helsinki Committee

Ласка Ненова и Влад Федоров, Как да отключим неизползвания потенциал за взаимодействие община-граждани за жизнени и устойчиви градски пространства?

ланд. арх. Станимир Шаламанов, Планиране за устойчивост

ланд. арх. Невена Цветкова, Устойчива грижа за растителността в градска
среда

инж. Томаш Трнка, Caring for urban greenery

Loading

Партньори