Тази година е ключова за бъдещето на защитените зони в България заради предвиденото планиране на цели, мерки и бюджети за тяхното опазване. Но вместо адекватен отговор на предизвикателствата пред съхраняването на нашата природа, се планира разхищение на средства и неприлагане на Европейското законодателство.

На проведената през януари 2021 г. онлайн пресконференция „Ще остане ли „Натура 2000“ в България?“ екип от учени и експерти от Българска фондация „Биоразнообразие“, Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“, фондация „ЕкоОбщност“ и коалиция „За да остане природа в България“ представиха своите изводи върху ефективността на природозащитната политика у нас. Извършеният от тях анализ на основни документи и управленски действия по изпълнение на задълженията на България за изграждане и управление на екологичната мрежа потвърждава сериозните натрупани проблеми и пропуски в осигуряване защитата на редица видове и местообитания у нас.

Запис на пресконференцията може да гледате по-долу, а с по-подробна информация и отделни примери, изведени от експертите, може да се запознаете тук.

 

 

Пресконференцията е част от проект „Гражданска инициатива за ефективна политика по опазване на биоразнообразието“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е да се направи експертен анализ на слабостите в три документа, регламентиращи политиката по опазване на биоразнообразието в България, вкл. чрез консултации с професионалната общност, и да бъдат изготвени препоръки за подобряването им.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „ЕкоОбщност“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

 490 посещения

Партньори