На 18 и 19 юни 2019 г. фондация „ЕкоОбщност“ организира в Пловдив конференция „Успехи и предизвикателства пред гражданските организации”, част от поредица събития, провеждащи се в България, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия по проект „Да върнем гражданското си пространство!“. Целта на събитието бе да се обсъдят актуални теми, свързани с участието на гражданите в обществения живот в контекста на наблюдаваните както у нас, така и в съседните ни държави тенденции на свиващо се гражданско пространство. В конференцията се включиха представители на 30 организации от България, както и гости от Румъния и Унгария, които споделиха своите наблюдения относно работата на НПО сектора, натиска върху него и реакциите на гражданското общество.

Експерти и говорители от различни сфери споделиха информация по някои от най-наболелите в момента теми, като: ограничаването на гражданското участие чрез изменения в правната рамка; показателни казуси от дела за достъп до информация; пропагандата около Националната стратегия за детето; незаконните изменения на ПУП и ОУП, противоречащи на идеите за устойчиво градско планиране; основните тенденции в атаките на „черния PR” срещу гражданското общество; противодействие на фалшивите новини; предизвикателствата пред социалните предприятия, управляваните от НПО; какви здравни рискове крие средата, в която живеем. Гостите от румънската фондация „PACT” и унгарската „Okotars” разказаха за ситуацията в гражданския сектор у тях, като дадоха и добри примери от своите страни за инициативи, изпълнявани от формални и неформални граждански групи. В рамките на конференцията бяха проведени и два практически модула, посветени на начините за по-ефективно комуникиране на дейностите на НПО и за разпознаване на проблемите в управлението на зелените площи и културното наследство в градска среда.

По време на обсъжданията участниците разгледаха основни предизвикателства и предложиха мнения за справяне с тях, свързани със средата, в която неправителствените организации работят и съществуват, с наличните вътрешни ресурси и капацитет, със стабилността им по отношение на финансиране и изобилие на идеи. Някои от заключенията от работата на групите бяха, че хората като цяло са се научили как да бъдат „граждани“, да търсят правата си и включване във взимането на решения, касаещи публичния живот, но от друга страна, гражданската среда все още е твърде пасивна и резистентна. Необходимо е по-тясно и непрекъснато взаимодействие на организациите помежду им, както и с общностите, за да се формират силни граждански мрежи и подкрепящо общество.

Отделни моменти от двата дни на конференцията са уловени в това кратко видео:

Снимка и видео: Ричард Чукума

 

Проектът „Да върнем гражданското си пространство – централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка на ЕС за гражданското общество” (“Reclaim our civic space! – Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия. Проектът се осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша, Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“, Румъния.

 

 

 

 562 посещения

Партньори