Автор: ландшафтен архитект Станимир Шаламанов, фондация „ЕкоОбщност“

Имаме следната ситуация: двупосочна улица със 7 метра ширина, паважна настилка и богато улично озеленяване (редово насаждение) с Японска софора (Sophora japonica), която подлежи на основна реконструкция и разширение до габарит 14 м (две платна по две ленти за движение, без разделителна ивица). Става въпрос за ул. ”Даме Груев” в гр. Пловдив.

При реконструкцията се предвижда премахване на съществуващите дървета и замяната им с нови. 

След като това беше обявено от общинската администрация, се генерира обществено недоволство – гражданите реагираха първосигнално (разбираемо) и започнаха брожения, сигнали до институциите, дори жалби до Административен съд Пловдив.

Да се запазят дърветата или да се премахнат, “за” или “против”, ново улично озеленяване или запазване на старото? Кое е правилното решение в случая?

За да разберем кой е правилният подход в такива ситуации, е необходимо да се запознаем по-добре с фактическото състояние и детайлите на бъдещата реконструкция.

1. Здравословно и декоративно състояние на съществуващата дървесна растителност:

  • Насаждението от Японска софора е на около 70 години;
  • До 2009 година състоянието на дърветата е чудесно;
  • Между 2009 г. и 2020 г. Общинското предприятие “Градини и паркове” на два пъти предприема “оформяне” на короните на дърветата по тази улица, като това се изразява в почти напълно премахване на короните на определена височина. Това води до силно влошаване на здравословното състояние на дърветата, поява на суховършие, образуване на хралупи, наченки на гнилостни процеси и поява на гъбни заболявания;
  • Декоративната стойност на дърветата е много ниска, поради драстичното съкращаване на короните, извършено през последните години;
  • Голяма част от корените са в повърхностния слой, непосредствено под тротоарната и паважната настилка, поради концентрацията на влага в този почвен хоризонт.

2. При бъдещата реконструкция на улицата (принципно е без значение дали ще се променя габаритът на пътното платно или ще остане в сега съществуващото трасе) сериозно ще се наруши кореновата система на тези Софори по ред причини:

  • При премахване на паважа и изгребване на инертните материали, за да се достигне до необходимия профил на конструкцията на бъдещото трасе.
  • При премахване на съществуващите тротоарни плочи и изгребване на съществуващата пясъчна подложка ще се наложи сериозно премахване на част от кореновата система. Това ще доведе до съкращаване на живота на съществуващите улични насаждения.
  • Кореновата система на съществуващите дървета е формирана при паважна настилка, която дренира 30% от дъждовните води и бетонни плочи на пясъчна основа. При подмяна на съществуващата пътна настилката с асфалт и отвеждане на 100% на дъждовните води в канализацията, корените на дърветата ще бъдат „запечатани“ и това драстично ще съкрати жизнените им функции, поради рязката промяна на водния режим на почвения слой.

Изводите в конкретната ситуация са, че ако се остави съществуващото насаждение от Японска софора, то след извършване на реконструкцията, здравословното състояние на тази растителност драстично ще се влоши. Рязката промяна на водния режим, неминуемото съкращаване на кореновата система, наследствените поражения от неадекватната поддръжка и пределната възраст на тези дърветата ще доведе до масовото им загиване в следващите 5-10 години.

Но каква ще е ситуацията тогава – нови тротоари, разбира се гъста подземна техническа инфраструктура, гнезда за дървета, които са с дънери и на практика невъзможност за реализация на ново улично озеленяване. Невъзможност, защото за да се изкарат дънерите от земята, ще се наложи труден и изключително скъп ремонт на бордюри и тротоарна настилка.

И когато претеглим всички плюсове и минуси, ще разберем защо е взето решение за изцяло ново улично озеленяване в конкретния случай.

Всъщност този пример е христоматиен.

Мнението на експертите е, че уличното озеленяване е с продължителност на живота около 80-100 години, толкова е и експлоатационната възраст на голяма част от подземната инфраструктура. Затова при основни реконструкции на уличната мрежа е необходимо да се планира и подмяната на уличното озеленяване. В противен случай, дърветата, които остават и не са в добро фитосанитарно състояние, трудно се справят със стреса от ремонта, не се възстановяват напълно и след 5-10 години се налага премахване, подмяна и ремонт, което предвид ниските бюджети за подобряване на градската среда, е допълнителен разход, който не е добре да се прави. 

Примери за оставяне на съществуваща улична растителност и бавно загиване на насажденията в последствие, могат да се наблюдават във всички населени места.

Разбира се, ние като граждани трябва да защитаваме градската зеленина, която обикновено е заложник на строителни интервенции и неадекватни грижи. Затова всеки конкретен казус трябва да се гледа сам за себе си и в такива случай е изключително важно да има критична и безпристрастна оценка на състоянието на дърветата, познаването на биологията и изискванията им и вземане на целесъобразно решение, което ще доведе до дълготраен ефект за градската среда.

 

Loading

Партньори