Автор: ландшафтен архитект Станимир Шаламанов, фондация „ЕкоОбщност“

Често срещан проблем в градската среда е наличието на дървета в рамките на изградените тротоари, които са обект на негативни въздействия при извършване на ремонтни дейности на улиците. Негативното въздействие може да се дължи на няколко причини:

 • нарушаване целостта на корените;
 • наранявания по време на строителството на стволовете и короната (обелване на кората или кършене на клони от строителната техника).

Гражданите обичат дърветата и не желаят да губят развили се с времето видове в рамките на уличното озеленяване. Затова и са склонни да се борят и защитават запазването им на всяка цена. Но правилен ли е този подход, за да имаме устойчива градска среда?

По-долу ще разгледаме един такъв случай от гр.Пловдив, но често срещан казус и в други населени места.

Имаме следната ситуация: двупосочна улица със 7 метра ширина, паважна настилка и богато улично озеленяване (редово насаждение) с Японска софора (Sophora japonica), която подлежи на основна реконструкция и разширение до габарит 14 м (две платна по две ленти за движение, без разделителна ивица). Става въпрос за ул. ”Даме Груев” в гр. Пловдив. При реконструкцията се предвижда премахване на съществуващите дървета и замяната им с нови. 

Това се случва през август 2022 година, след обявяване на намерението от общинската администрация и предприемане на действия от страна на ОП ”Паркове и градини” по премахване на въпросните дървета при издадена заповед на районния кмет за отсичане. Разбира се, се генерира обществено недоволство – гражданите реагират първосигнално (разбираемо) и започват брожения, сигнали до институциите, дори жалби до Административен съд Пловдив.

Да се запазят дърветата или да се премахнат, “за” или “против”, ново улично озеленяване или запазване на старото? Кое е правилното решение в случая?

За да разберем кой е правилният подход в такива ситуации, е необходимо да се запознаем по-добре с фактическото състояние и детайлите на бъдещата реконструкция.

1. Здравословно и декоративно състояние на съществуващата дървесна растителност преди започване на ремонта: 

 • Насаждението от Японска софора е на около 70 години;
 • До 2009 година състоянието на дърветата е чудесно;
 • Между 2009 г. и 2020 г. Общинското предприятие “Градини и паркове” на два пъти предприема “оформяне” на короните на дърветата по тази улица, като това се изразява в почти напълно премахване на короните на определена височина. Това води до силно влошаване на здравословното състояние на дърветата, поява на суховършие, образуване на хралупи, наченки на гнилостни процеси и поява на гъбни заболявания;
 • Декоративната стойност на дърветата е много ниска, поради драстичното съкращаване на короните, извършено през последните години;
 • Голяма част от корените са в повърхностния слой, непосредствено под тротоарната и паважната настилка, поради концентрацията на влага в този почвен хоризонт. Съществуващата настилка дренира дъждовните води, което е довело до това, но при една реконструкция това фактическо положение не е добре, защото точно повърхностния слой ще трябва да се изземе, за да се изгради нова конструкция на пътната и тротоарната настилка.

2. При бъдещата реконструкция на улицата (принципно е без значение дали ще се променя габаритът на пътното платно или ще остане в сега съществуващото трасе) сериозно ще се наруши кореновата система на тези Софори по ред причини:

 • При премахване на паважа и изгребване на инертните материали, за да се достигне до необходимия профил на конструкцията на бъдещото трасе, ще се съкратят драстично корените на дърветата.
 • При премахване на съществуващите тротоарни плочи и изгребване на съществуващата пясъчна подложка ще се наложи сериозно премахване на част от кореновата система. Това ще доведе до съкращаване на живота на съществуващите улични насаждения.
 • Всичко това ще доведе до съкращаване на живота на съществуващите улични насаждения по ред причини – драстично намалена коренова система, последващи загнивания на отрезите, проникване на патогени в самото растение, развитие на гъбни заболявания и т.н.
 • Кореновата система на съществуващите дървета е формирана при паважна настилка, която дренира 30% от дъждовните води и бетонни плочи на пясъчна основа. При подмяна на съществуващата пътна настилката с асфалт и отвеждане на 100% на дъждовните води в канализацията, корените на дърветата ще бъдат „запечатани“ и това драстично ще съкрати жизнените им функции, поради рязката промяна на водния режим на почвения слой. Нека не забравяме, че корените ще бъдат вече и много съкратени.

Изводите в конкретната ситуация са, че ако се остави съществуващото насаждение от Японска софора, то след извършване на реконструкцията, здравословното състояние на тази растителност драстично ще се влоши. Рязката промяна на водния режим, неминуемото съкращаване на кореновата система, наследствените поражения от неадекватната поддръжка и пределната възраст на тези дърветата ще доведе до масовото им загиване в следващите 5-10 години.

Но каква ще е ситуацията тогава – нови тротоари, разбира се гъста подземна техническа инфраструктура, гнезда за дървета, които са с дънери и на практика невъзможност за реализация на ново улично озеленяване. Невъзможност, защото за да се изкарат дънерите от земята, ще се наложи труден и изключително скъп ремонт на бордюри и тротоарна настилка.

И когато претеглим всички плюсове и минуси, ще разберем защо е взето решение за изцяло ново улично озеленяване в конкретния случай.

Всъщност този пример е христоматиен.

Мнението на експертите е, че уличното озеленяване е с продължителност на живота около 80-100 години, толкова е и експлоатационната възраст на голяма част от подземната инфраструктура. Затова при основни реконструкции на уличната мрежа е необходимо да се планира и подмяната на уличното озеленяване. В противен случай, дърветата, които остават и не са в добро фитосанитарно състояние, трудно се справят със стреса от ремонта, не се възстановяват напълно и след 5-10 години се налага премахване, подмяна и ремонт, което предвид ниските бюджети за подобряване на градската среда, е допълнителен разход, който не е добре да се прави.

Примери за оставяне на съществуваща улична растителност и бавно загиване на насажденията впоследствие, могат да се наблюдават във всички населени места.

Затова ние като граждани трябва да защитаваме градската зеленина при наличие на подробна информация и в консултация с експерти, за да можем разумно и информирано да се грижим и гарантираме тя да не стане за пореден път заложник на строителни интервенции и неадекватни грижи. Всеки конкретен казус трябва да се разглежда внимателно и сам за себе си. Изключително важно е да се прави критична, но и безпристрастна оценка на състоянието на дърветата и да се познават добре биологията и изискванията им, за да е налице вземане на целесъобразно решение, което ще доведе до дълготраен ефект за градската среда. Което означава, че не винаги гражданите трябва да отстояват искания за запазване и спасяване на растителност, която няма да оцелее поради изложените по-горе причини.

В подобни казуси общините традиционно са длъжник на обществото, защото липсата на информация, необходимата публичност на всякакви строителни и инвестиционни намерения, липсата на обществени обсъждания, както и регламент за това как да бъдат провеждани е патологична слабост на почти всички местни власти. Но промяна в начина на подготовка на информация за гражданите и в механизмите за предварително и текущо предоставяне на данни за причините за дадено решение и мерките, които се предвиждат за възстановяване на растителност в случаите на наложило се премахване, биха довели до качествено по-добро състояние на растителността в населените места.

Loading

Партньори