Нашата мисия

Фондация „ЕкоОбщност“ допринася за устойчиво развитие на жизнената среда като вдъхновява и изгражда пълноценно, отговорно отношение и действия на човека към природата. За осъществяване на мисията си „ЕкоОбщност“ работи с граждански групи и организации, местни общности, младежи, доброволци, социално отговорен бизнес, професионални групи, институции, медии.

Какво правим

Фондация „ЕкоОбщност“ работи от края на 2003 г. в подкрепа на български организации и граждански групи, които се вълнуват от запазване на равновесието между хората и заобикалящата ни среда – градска и природна. През годините сме подпомогнали над 250 инициативи и проекти, насочени към опазване на биоразнообразието; подобряване на информираността за възобновяемите енергийни източници, изменение на климата и енергийна ефективност и насърчаване ползването на ВЕИ; обживяване и подобряване на градската среда и мястото ни на живот; устойчива мобилност; изграждане и популяризиране на маршрути за пешеходен и велотуризъм (вкл. зелени коридори); екообразование и др.

Основната ни цел е да допринесем за изграждането на общество от отговорни и ангажирани за опазването и съхраняването на жизнената среда граждани, както и за насърчаване на тяхната активност. В „ЕкоОбщност” работим за привличане на средства за подкрепа на граждански инициативи по опазване на биоразнообразието, по насърчаване ползването на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност, по подобряване на градската среда и мястото ни на живот със собствени усилия, по изграждане на екопътеки за пешеходен и велотуризъм и популяризиране на културно-историческото и природно наследство и др. Стремим се да подпомогнем реални и искрени усилия на гражданите не само да запазим ценната ни природа, но и да станем общество, което с начина си на живот показва осъзнаване, зрялост и разбиране, че ресурсите и Земята са общи и отговорността да ги стопанисваме и пазим – споделена и на всеки.

Освен с подкрепа за инициативи в цялата страна, сме замислили, организирали и осъществили различни дейности и проекти, насочени към промяна на мисленето и начина на живот на хората към по-устойчиви практики. Сред тях са:

  • проект „Доброволци за велосипедна академия“, допринесъл за много полезен обмен на добри практики с организации от 12 европейски страни за насърчаване използването на алтернативен транспорт;
  • грижа за общите пространства около местата, където живеем, в рамките на инициативата „Място в махалата“, направила възможно облагородяването на 2 обществени пространства в София;
  • опознаване на природни забележителности в нашите градове, свързани с историческото ни минало, като част от ежегодния ни конкурс „Дърво с корен“ и проект „Вековните дървета във вековния град“, популяризиращи любими, впечатляващи и свързани с българската история дървета;
  • образователни дейности с деца и младежи в рамките на инициативите „Зеленчуковата градина“ и „София – град на бъдещето“, довели до изграждане на 4 биоградинки в детски градини и провеждане на поредица от инициативи с ученици по въпросите на жизнената среда, придвижването в столицата и изменението на климата.

Опит и вдъхновение черпим както от гражданския сектор и инициативи в страната, така и от наши колеги партньори от Чехия, Румъния, Унгария, Полша и Словакия.

Фондация „ЕкоОбщност“ е член на коалиция „За да остане природа в България“ и на „Коалиция за климата – България“, както и на международното сдружение „Партньорство за околна среда“ (Environmental Partnership Association).

Повече за нашата работа може да научите в раздел „Дейности“.

 

Loading